INFORMACJA O DODATKOWYCH ZAJĘCIACH WSPOMAGAJĄCYCH

 DLA UCZNIÓW KLAS IV- VIII

W ROKU SZKOLNYM 20201-2022

informuję, że w okresie od 1 października do 22 grudnia 2021 r. w naszej szkole będą organizowane dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów klas IV- VIII.

Celem zajęć wspomagających jest uzupełnianie braków,  pomoc w opanowaniu
i utrwalaniu wiadomości i umiejętności w związku z nauczaniem zdalnym z wybranych przedmiotów obowiązkowych.

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • język niemiecki
 • historia
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • wychowanie fizyczne

warunki uczestnictwa:

 • Udział ucznia w zajęciach jest dobrowolny, koniecznym warunkiem  uczestniczenia
  w nich jest złożenie  pisemnej deklaracji rodziców uczniów (druk deklaracji
  w załączeniu),
 • Deklaracja pisemna powinna być złożona do dnia 30.09.2021 r. bezpośrednio do rąk wychowawcy lub poprzez platformę Librus do wychowawcy klasy,
 • Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą prowadzone  dla grup co najmniej 10 osobowych,
 • Zajęcia będą realizowane wyłącznie stacjonarnie, w szkole
 • Zajęcia wspomagające będą odbywały się po lekcjach ujętych w planie lekcji na rok 2021/2022
 • Godzina zajęć wspomagających trwa 45 minut,
 • Rozporządzenie dopuszcza tworzenie grup międzyoddziałowych.

Gorąco zachęcam uczniów do udziału w zajęciach!

Podstawa prawna: rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 983)

Z poważaniem,
Ewa Derecka