* Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres e-mail: szkola.justynow@edu.andrespol.pl

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JUSTYNOWIE

Podstawa prawna:

Postanowienia ogólne

 1. Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się na wolne miejsca na podstawie wniosku rodziców (załącznik nr 1).
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres: (szkola.justynow@edu.andrespol.pl ) wniosek (załącznik nr 1) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji (załącznik nr 2).
 3. Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Justynowie corocznie składają na kolejny rok szkolny potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej (załącznik nr 6) w tym oddziale w wyznaczonym terminie.

Zasady rekrutacji

 1.  Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola nie przekracza liczby miejsc wolnych
  w oddziałach przedszkolnych o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor.
 2. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych
  w oddziałach przedszkolnych o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby wniosków o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu złożonych przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków.

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

 1. Do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Justynowie  przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat zamieszkałe w obwodzie szkoły,
  w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.
 2. Dzieci 5 letnie i młodsze mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zapewnieniu miejsc dla dzieci 6 letnich.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6 letnie potem 5 letnie.
 4. Kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna stosuje następujące kryteria:
  – wielodzietność rodziny kandydata,
  – niepełnosprawność kandydata,
  – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  -objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze).
 5. Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria samorządowe.

Termin rekrutacji

 1. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz
  w roku w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji (załącznik nr 2).
 2. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej
  w Justynowie przebiega zgodnie z załączonym harmonogramem (załącznik nr 2)
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła Podstawowa w Justynowie nadal będzie dysponować miejscami w oddziałach przedszkolnych, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, zgodnie z terminem podanym w harmonogramie rekrutacji (załącznik nr 2).

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia odwołania.
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor.
 6. Od decyzji dyrektora można odwołać się do Sądu.

Załącznikami do regulaminu są dokumenty (wzory):

 • Wniosek przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 1)
 • Harmonogram przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 2)
 • Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 3)
 • Obowiązek informacyjny do przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 4)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5)
 • Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej (załącznik nr 6)

Justynów, 26 lutego 2023

Dokumenty do pobrania:


Harmonogram naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/24, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1Potwierdzanie woli korzystania z opieki przedszkolnej w roku szkolnym 2023/24, złożone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2022/23od 1.03.2023 do  6.04.2023 r.
2Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 6.03.2023 do 6.04.2023 r.od 8.05.2023 do 15.05.2023 r.
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
do 12.04.2023 r.do 18.05.2023 r.
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
19.04.2023 r.22.05.2023 r.
5Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 20.04.2023 do 26.04.2023 r.od 23.05.2023 do 26.05 2023 r.
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
28.04.2023 r.31.05.2023 r.

Uwaga:

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie wówczas, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.