Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Justynowie na rok szkolny 2022/2023.

Lista dzieci  zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. Andrzejczyk Jan  
 2. Banach Franciszek           
 3. Białek Zuzanna                
 4. Dudek Szymon                
 5. Dziewulska Hanna           
 6. Eljasiewicz Mikołaj
 7. Kamińska Zofia               
 8. Kępka Miłosz                  
 9. Kłos Milena                     
 10. Kolasa Julia                     
 11. Kononienko Melania                 
 12. Krauze Mateusz               
 13. Krawul Antoni                 
 14. Krzemiński Konstanty     
 15. Kucharski Aleksander     
 16. Melnyk Kirił                    
 17. Mikulski Jakub                
 18. Najder Irma                     
 19. Trzaska Aniela                 
 20. Turek Zofia                      
 21. Ustuner Dawid                
 22. Więckiewicz Hanna         
 23. Wojtysiak Julian              
 24. Żentak Igor  

* Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres e-mail: szkola.justynow@edu.andrespol.pl

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JUSTYNOWIE

Podstawa prawna:

Postanowienia ogólne

 1. Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się na wolne miejsca na podstawie wniosku rodziców (załącznik nr 1).
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres: (spjustyn@wp.pl) wniosek (załącznik nr 1) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji (załącznik nr 2).
 3. Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Justynowie corocznie składają na kolejny rok szkolny potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej (załącznik nr 6) w tym oddziale w wyznaczonym terminie.

Zasady rekrutacji

 1.  Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola nie przekracza liczby miejsc wolnych
  w oddziałach przedszkolnych o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor.
 2. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych
  w oddziałach przedszkolnych o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby wniosków o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu złożonych przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków.

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

 1. Do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Justynowie  przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat zamieszkałe w obwodzie szkoły,
  w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.
 2. Dzieci 5 letnie i młodsze mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zapewnieniu miejsc dla dzieci 6 letnich.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6 letnie potem 5 letnie.
 4. Kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna stosuje następujące kryteria:
  – wielodzietność rodziny kandydata,
  – niepełnosprawność kandydata,
  – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  -objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze).
 5. Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria samorządowe.

Termin rekrutacji

 1. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz
  w roku w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji (załącznik nr 2).
 2. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej
  w Justynowie przebiega zgodnie z załączonym harmonogramem (załącznik nr 2)
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła Podstawowa w Justynowie nadal będzie dysponować miejscami w oddziałach przedszkolnych, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, zgodnie z terminem podanym w harmonogramie rekrutacji (załącznik nr 2).

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia odwołania.
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor.
 6. Od decyzji dyrektora można odwołać się do Sądu.

Załącznikami do regulaminu są dokumenty (wzory):

 • Wniosek przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 1)
 • Harmonogram przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 2)
 • Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 3)
 • Obowiązek informacyjny do przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 4)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5)
 • Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej (załącznik nr 6)

Justynów, 26 lutego 2021

Dokumenty do pobrania: