KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI
im. Jana Brzechwy w Justynowie
 
 
Koncepcja pracy szkoły została opracowana
w oparciu o:
 
1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.
nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 
2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).
 
3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r.
nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 
4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
 
5. Statut Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Justynowie.
 
6. Program wychowawczy.
 
7. Program profilaktyczny.
 
 
Misja
 
Naszym zadaniem jest stwarzanie uczniom optymalnych warunków             do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego, intelektualnego oraz wspieranie rodziny w procesie wychowania, nauczania. 
 
 
Wizja
 
* Wychowujemy przyszłych optymistów.
* Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji)
* Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.
* Likwidujemy wszelkie bariery.
* Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.
 
 
Cele i zadania:
 
* Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka.
* Wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami, dzieci przejawiających optymistyczne cechy charakteru takie jak: empatia, dobroć, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywności, wiara we własne możliwości.
* Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami.
* Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym, szkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami           w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
* Angażowanie rodziców do realizacji zadań.
* Zapewnienie odpowiednie bazy i wyposażenia szkoły i oddziałów przedszkolnych.
* Promowanie działalności placówki w środowisku lokalnym.
* Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.
* Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.
* Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.
* Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji     i pomocy społecznej.
         Priorytety szkoły:
 
* wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej;
* wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym;
* edukacja europejska;
* wychowanie przez sport;
* edukacja zdrowotna i proekologiczna.
 
 
 
Model absolwenta szkoły
 
Uczeń:
– stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł;
– chętnie zdobywa nowe wiadomości i umiejętności;
– jest wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna);
– umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje;
– potrafi rozwiązywać problemy;
– cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki;
– zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować;
– umie dokonać samooceny
– łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami;
– umie współdziałać w grupie;
– prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych;
– jest dobrym organizatorem;
– pozytywnie patrzy na świat;
– cechuje go uczciwość i prawdomówność;
– zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje;
– zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować;
– selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność        do określonego celu.
 
 
 
Dziecko w przedszkolu jest:
 
-optymistycznie patrzące na świat;
-ufne w stosunku do nauczycieli;
-zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat, ludzi, kreatywne, empatyczne;
-aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola;
-twórcze i samodzielne w zabawie i nauce;
-odpowiedzialne i obowiązkowe;
-kulturalne i tolerancyjne;
-świadome różnych zagrożeń
 
 
Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach:
 
 
I. Zarządzanie i organizacja.
 
* Aktualizowanie programów komputerowych do pracowni             informatycznej.
* Pozyskiwanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
* Zakup pomocy dydaktycznych.
* Realizacja programów edukacyjnych i wychowawczych.
* Realizacja Programu Rządowego „Radosna szkoła”.
* Objęcie opieką specjalistyczną przez logopedę i psychologa uczniów.
* Pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje.
* Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
* Wzbogacanie bazy szkoły o nowe meble, komputery i sprzęt sportowy.
* Realizacja programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz „Bezpieczna Szkoła”.
* Zapewnienie uczniom ciepłego posiłku.
* Utworzenie boiska sportowego na terenie szkoły.
* Ścisła współpraca z Radą Rodziców i Urzędem Gminy.
* Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.
* Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.
* Zapewnienie uczniom oferty zajęć pozalekcyjnych.
* Wprowadzenie monitoringu na terenie szkoły w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla uczniów i pracowników.
 
 
 
 
II. Wychowanie i opieka.
 
* Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.
* Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej                 i logopedycznej uczniom i rodzicom.
* Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez PPP.
* Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.
* Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, przedszkole, kółka, zajęcia sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki).
* Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
* Organizacja udziału dzieci w konkursach szkolnych, pozaszkolnych.
* Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły.
* Realizacja programu ?Bezpieczna Szkoła?.
* Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia.
* Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji                   i niedostosowaniu społecznemu.
* Prowadzenie zajęć z zakresu socjoterapii.
* Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami.
* Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki      nad dziećmi.
* Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dofinansowania posiłków dla dzieci.
 
III. Kształcenie.
 
* Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
* Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
* Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.
* Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.
* Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
* Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianu. Formułowanie   i wdrażanie otrzymanych wniosków.
* Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu                o współpracę pomiędzy nauczycielami.
* Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe      oraz realizację programów promujących zdrowie.
* Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.
* Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki.
* Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi placówkami oświatowymi z terenu gminy, z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Publiczną Biblioteką.
 
  III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 1
1. Organami szkoły są:
1.1  Dyrektor Szkoły
1.2  Rada Pedagogiczna
1.3  Rada Rodziców
1.4  Samorząd Uczniowski 
§ 2 
1. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w szkole podstawowej:
1.1  Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami stosując się do przepisów prawa.
1.2  Dyrektor Szkoły  w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Związkami Zawodowymi.
1.3  Dyrektor Szkoły realizuje zadania związane z BHP.
1.4  Dyrektor Szkoły wykonuje inne zadania wynikające z Ustawy o Systemie
      Oświaty i przepisów szczegółowych.
1.5  Dyrektor Szkoły:
–   kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą
    szkoły                              
–       sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli
      i wychowawców,
–       przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
–       realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,
–       przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom
–       dysponuje środkami finansowymi,
–       dba o powierzone mienie,
–       wydaje polecenia służbowe,
–      dokonuje oceny pracy nauczycieli,
    –    procedurą awansu zawodowego nauczycieli i dokonuje oceny dorobku     
                   zawodowego za okres stażu,
–        kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje  administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku  szkolnego poza szkołą,
 –      przeprowadza, koordynuje i odpowiada za przebieg ewaluacji wewnętrznej,
                –     bada skuteczność działania szkoły, porównując osiągane efekty
                    z założonymi celami,
                            –     bada osiągnięcia edukacyjne uczniów,
–   przeprowadza hospitacje polegające w szczególności na obserwowaniu
    umiejętności i postaw uczniów,        
–   inspiruje i wspomaga nauczycieli w podejmowaniu innowacji i ekspery –
     mentów pedagogicznych
 –   opracowuje program rozwoju szkoły,
  –     odpowiada za organizację i przeprowadzenie sprawdzianu,
  –      reprezentuje szkołę na zewnątrz,
  –      współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem
       Uczniowskim,
 –       rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły,
 –       przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar
       stosowanych wobec uczniów,
 –       podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem
       warunków określonych odrębnymi przepisami,
   –      wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów,
        nauczycieli i pracowników szkoły. 
§ 3
1. Rada Pedagogiczna.
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. Organizacja i działania Rady Pedagogicznej.
2.1 W skład  Rady Pedagogicznej wchodzą:

  • Dyrektor Szkoły jako przewodniczący
  •  nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

2.2 W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym:
–         przedstawiciele Rady Rodziców,
–         pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi,
–         pielęgniarka szkolna
–         przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
2.3  Zebrania Rady są organizowane:
–         przed rozpoczęciem roku szkolnego,
–         na koniec każdego semestru,
–         po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,
–        w wyniku ustaleń zawartych w rocznym planie pracy Rady Pedagogicznej
–        w miarę bieżących potrzeb,
–        nadzwyczajne,  na wniosek przewodniczącego Rady, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków Rady.
2.4 Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący wg harmonogramu lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a także z inicjatywy organu prowadzącego,
2.5 Rada powołuje stałe lub doraźne komisje:
–        działalność komisji dotyczy wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły
–         pracą komisji kieruje przewodniczący komisji powołany przez Radę lub na wniosek przewodniczącego Rady,
–         komisje informują Radę o wynikach swoich prac, formułując wnioski do zatwierdzania przez Radę.
2.6 Z zebrania Rady sporządza się:
–         protokół oraz listę obecności,
–         protokół podpisują przewodniczący oraz obecni członkowie Rady,
–        zgłaszanie ewentualnych poprawek do protokołu odbywa się na następnym zebraniu,
–         protokoły są pisane w książce protokołów, która jest podstawowym dokumentem Rady,
–        książkę protokołów należy udostępniać wyłącznie na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym osobom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę. Informacje uzyskane z księgi protokołów, a także przebieg Rady objęte są ścisłą tajemnicą.
2.7 Zadania Rady Pedagogicznej:
–         przygotowanie projektu statutu szkoły oraz jego uaktualnień,
–         opracowanie regulaminu swojej działalności i jego zmian,
–         planowanie i analizowanie procesu pracy dydaktycznej, wychowawczej
       i opiekuńczej,
–        analizowanie organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,
–        kształtowanie właściwej atmosfery pracy opartej na koleżeństwie życzliwości, wzajemnej pomocy i właściwej współpracy – organizowanie różnych form samokształcenia i rozpowszechniania nowatorstwa pedagogicznego,
–        działania na rzecz promowania szkoły w środowisku.
3. Obowiązki przewodniczącego Rady:
–         realizacja uchwał Rady,
–         analizowanie stopnia realizacji uchwał Rady,
–         zapoznawanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawianie trybu i formy ich realizacji,
–         dbanie o autorytet Rady, ochronę praw i godności nauczycieli,
–        oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
4. Obowiązki członka Rady Pedagogicznej:
–         zgodna współpraca w podnoszeniu poziomu szkoły,
–         przestrzeganie postanowień prawa oświatowego, szkolnego oraz
       wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
–        uczestniczenie we wszystkich zebraniach  i pracach Rady oraz jej
      komisji do których został powołany,
–         realizacja uchwał Rady,
–         przestrzeganie tajemnicy obrad Rady,
–         przestrzeganie zasad dobrego wychowania i taktu pedagogiczne
      w stosunkach międzyludzkich.
5. Kompetencje Rady Pedagogicznej.
5.1 Rada Pedagogiczna zatwierdza:
–        plan pracy szkoły na dany rok szkolny, program profilaktyki szkolnej,
      po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
–        regulaminy organów szkoły oraz wewnętrzne dokumenty szkoły,
      po zaopiniowaniu przez radę Rodziców i samorząd Uczniowski,
–        organizację i plan doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
–         uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
5.2 Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty
      w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły.
5.3 Rada Pedagogiczna opiniuje:
–        organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
–        projekt planu finansowego szkoły,
–        propozycje dyrektora dotyczące przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo pła­tnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
–        wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.
               –    propozycje dyrektora  dotyczące kandydatów do powierzenia funkcji
    w szkole,  
 
5.4 Rada  Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach:
–      wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
–       innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
–         przyjęcia dokumentacji ważnej dla właściwej organizacji pracy szkoły (Plan Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny),
–        przeniesienia ucznia do innej szkoły.
5.5 Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły. Może również występować o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej. Organ prowadzący albo Dyrektor Szkoły w odniesieniu do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Rady Pedagogicznej.
6. Uchwały Rady Pedagogicznej:
–        Rada podejmuje uchwały na zebraniach,
–        uchwały obowiązują wszystkich pracowników szkoły i uczniów,
–        projekt uchwały przygotowuje dyrektor szkoły lub grupa członków Rady,
–        każdy członek Rady przed podjęciem decyzji o przyjęciu uchwały musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały,
–       uchwały Rady podejmowane są większością głosów, przy udziale
      co najmniej połowy jej członków,
–       tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym,
–       tekst każdej uchwały jest umieszczony w księdze uchwał jako załącznik do protokołu.
               –    Dyrektor Szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały Rady, jeżeli
    stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa oświatowego. 
   O wstrzymaniu uchwały powiadamia organ prowadzący oraz organ
   sprawujący nadzór pedagogiczny celem zajęcia stanowiska. 
§ 4 
1.Rada Rodziców.

  1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców

      uczniów
1.2  Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców
       szkoły podstawowej
1.3  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który ustala
       między, innymi:
–         kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców,
–         tryb podejmowania uchwał,
–         zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy.
1.4  Rada Rodziców może występować w imieniu rodziców do Dyrektora
       Szkoły   i Rady Pedagogicznej z wnioskami dotyczącymi wszystkich
       spraw szkoły.
1.5  Rada Rodziców uczestniczy w bieżącym i perspektywicznym planowaniu
       pracy szkoły, uczestniczy w tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki  oraz zadań opiekuńczych.
1.6 Rada Rodziców organizuje działania  podnoszące kulturę pedagogiczną
      w rodzinie i środowisku lokalnym.
1.7 Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą, gromadzi własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, wydatkuje je zgodnie z regulaminem.
§ 5
1. Samorząd Uczniowski.
Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym ogół uczniów i działa zgodnie z własnym regulaminem.
1.1 Samorząd może przedstawiać  Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
                 Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności    
                 dotyczących praw uczniów, takich jak:
–    prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
–     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
–     prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie
     prawidłowych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwościami
     rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
–     prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
–     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
     rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
     organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i opiekunem
     Samorządu Szkolnego,
–      prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
1.2 Samorząd wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na
terenie Szkoły.
1.3 Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin  uchwalony przez uczniów.