A postcard from holidays

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w akcji „A postcard from holidays”.
Prześlijcie pocztówkę ze swojego wakacyjnego wyjazdu napisaną w języku angielskim i zgarnijcie super ocenę już na pierwszej lekcji języka angielskiego w nowym roku szkolnym!
Nie zapomnijcie podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę, do której będziecie uczęszczać po wakacjach.

Pocztówki należy przesłać na adres szkoły z dopiskiem: KONKURS Z ANGIELSKIEGO.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie
ul. Łódzka 17
95-020 Justynów

Szczegółowy regulamin akcji do wglądu u nauczycielki języka angielskiego p. Edyty Linowskiej


Konkurs Ortograficzny dla klas IV-VIII

Za nami Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV-VIII. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności ortograficznych. W zadaniach zamkniętych prezentowali znajomość zasad poprawnej pisowni. Kolejne zadanie poległo na różnicowaniu par ortogramów w dłuższym tekście.

Uczniowie, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w przedziale kl. IV-VI:

I miejsce – Marta Tyburczyk (kl. IV b)
II miejsce – Antoni Dębski (kl. VI a)
III miejsce – Alicja Fedzin (kl. IV b)

Uczniowie, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w przedziale kl. VII-VIII:

I miejsce ex aequo – Maja Barwińska (kl. VIII b ) i Piotr Grodzki (kl. VIII a)
II miejsce – Maja Pszczyńska (kl. VII a)
III miejsce – Nikola Strzelecka (kl. VII a)

Serdecznie gratulujemy laureatom!
Organizatorzy – p. Agnieszka Gralak i p. Paulina Żuława-Smuklerz


Wyniki konkursu kaligraficznego „Mistrz kaligrafii”

Komisja konkursowa, po wnikliwej analizie 93 prac, przyznała sześć tytułów „Mistrza kaligrafii”. Oto zwycięzcy:
1a- Melita Eljasiewicz
1b- Sofia Astete Kapitańska
2a- Joanna Lolo
2b- Piotr Turek
3a- Malwina Brot
3b- Bartłomiej Rajczyk

Osoby wyróżnione:
1a- Katarzyna Molsa
1b- Amelia Stępień
2a- Hanna Łatecka
2b- Helena Kaczmarczyk
3a- Magdalena Papiewska
3b- Zuzanna Sadowska

Serdecznie gratulujemy!


Konkurs kaligraficzny dla klas 1-3

Cele konkursu:
• propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności kształtnego i pięknego pisania;
• uwrażliwienie na walory estetyczne związane ze sztuką kaligrafii;
• utrwalanie właściwych nawyków manualnych związanych z umiejętnością pisania: kierunku kreślenia liter, ich kształtu, proporcji;
Regulamin:
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas 1-3.
2. Uczniowie wykonują trzy prace polegające na starannym, estetycznym pisaniu po śladzie, przepisywaniu tekstu z wzorca pisanego lub drukowanego. Prace wykonują na lekcjach pod kierunkiem wychowawców.
3. Trzecia prac jest pracą konkursową.
4. Wychowawcy klas przekazują prace konkursowe p. E. Turek w terminie do 14 czerwca.
5. Komisja, składająca się z nauczycieli języka polskiego, wybiera 1 ucznia z każdej klasy i nadaje mu tytuł „Mistrza kaligrafii”.

Organizatorzy: Ewa Turek, Monika Leśniewska


SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY – MISTRZ ORTOGRAFII

Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII

Cele konkursu:

 1. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
 2. Propagowanie idei poprawnej pisowni.
 3. Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.
 4. Zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji.
 5. Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji.
 6. Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.
 7. Doskonalenie języka polskiego oraz upowszechnianie kultury językowej wśród uczniów klas IV-VIII.

Przebieg konkursu:

 1. Nauczyciele języka polskiego (p. Agnieszka Gralak i p. Paulina Żuława-Smuklerz) przygotowują dyktanda dostosowane dla określanego poziomu edukacyjnego.
 2. Konkurs będzie podzielony na dwa etapy: klasy VII-VIII – 10.06.2022r., klasy IV-VI – 13.06.2022 r. Uczniowie przystąpią do konkursu podczas lekcji języka polskiego.
 3. Prace uczniów sprawdzać i oceniać będzie wyżej wymieniona komisja konkursowa.
 4. Komisja z każdego etapu edukacyjnego wyłoni Mistrza Ortografii.
 5. Dla zwycięzców zostały przewidziane nagrody książkowe i dyplomy.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone 20.06.2022 r.

Organizatorzy: p. Agnieszka Gralak, p. Paulina Żuława-Smuklerz


WYNIKI KONKURSU- „Kartka Wielkanocna dla Żołnierzy”

Z radością przedstawiamy wyniki konkursu “Kartka Wielkanocna dla Żołnierzy”

• kategoria I – uczniowie klas I-III:

 1. Hanna Łatecka
 2. Amelia Tużnik
 3. Sara Wójcik

• kategoria II – uczniowie klas IV- VIII:

Łukasz Turek
Aleksander Tokarczyk
Klaudia Struska

Prace konkursowe zostały doręczone Żołnierzom stacjonujących na granicy Polsko- Białoruskiej, do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Justynowie, Gminnej Biblioteki w Andrespolu, Rejonowej Biblioteki w Justynowie oraz dla Pracowników Urzędu Gminy Andrespol.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.

KONKURS BIOLOGICZNY „PLANETA i ŻYCIE”

Zapraszam serdecznie do udziału w KONKURSIE BIOLOGICZNYM „PLANETA i ŻYCIE”

W roku szkolnym 2021/2022 Wielki Test Edukacyjny „PLANETA I ŻYCIE”, przeprowadzony będzie 22 kwietnia 2022 r. online na platformie testowej w trzech kategoriach wiekowych:

KAT. 1 – uczniowie klas V – VI szkół podstawowych – budowa i czynności życiowe organizmów (komórki, tkanki, narządy)

KAT. 2 – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych – człowiek i środowisko (organizm człowieka i elementy ekologii)

KAT. 3 – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – ewolucjonizm i genetyka (podziały komórkowe, dziedziczenie, ewolucja organizmów).

Kartę zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty. Prawo uczestnictwa mają uczniowie, za których dokonana zostanie opłata w wysokości 10,00 zł. od osoby.należy przesłać mailem lub listownie do 31 marca 2022 r. na adres Organizatora.

Na laureatów konkursu oraz na najliczniej reprezentowane szkoły czekają atrakcyjne nagrody (sprzęt elektroniczny, nagrody rzeczowe, bestsellery książkowe dla młodzieży, dyplomy).

Wyniki konkurs „Podziel się Kartką Bożonarodzeniową”

Z radością przedstawiamy wyniki konkursu “Podziel się Kartką Bożonarodzeniową”

• kategoria I – uczniowie klas I-III:

 1. Amelia Tuźnik
 2. Hanna Łatecka
 3. Zuzanna Kucharska

• kategoria II – uczniowie klas IV- VIII:

 1. Olga Nowakowska
 2. Laura Kraszula
 3. Amelia Brojek

Wręczenie nagród dla klas 4-8 odbyło się 17 grudnia 2021 podczas Wigilii klasowych.
Postaramy się dostarczyć nagrody dla klas I-III w najbliższym tygodniu (20.12.-22.12.).

Prace konkursowe zostały doręczone do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.
Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.

Regulamin konkursu „Podziel się Kartką Bożonarodzeniową”

§1. Organizator Konkursu.
Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.

§2. Założenia

 1. Temat pracy konkursowej:
  „Podziel się Kartką Bożonarodzeniową” wykonanie pacy plastycznej (uczniowie klas I-III), wykonanie grafiki komputerowej (klasy IV- VIII) w postaci kartki bożonarodzeniowej.
 2. Cele Konkursu:
  • popularyzacja Świąt Bożonarodzeniowych
  • umacniające więzi rodzinnych i środowiskowych;
  • pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych i graficznych uczniów biorących udział w konkursie;
  • sprawienie radości pensjonariuszom Domu Opieki Społecznej w Wiśniowej Górze, do których zostaną wysłane kartki bożonarodzeniowe.
  • Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
  • Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość,
  • Dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.
  • Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.
  • Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.
 3. Konkurs jest skierowany do uczniów naszej szkoły.
 4. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
  • I – uczniowie klas I-III szkół podstawowych
  • II – uczniowie klas IV- VII szkół podstawowych
 5. Za organizację w zakresie oceny i ekspozycji prac konkursowych odpowiedzialny jest Organizator Konkursu.
 6. Harmonogram Konkursu:
  • ostateczny termin dostarczenia prac: 17 grudnia 2021 r.;
  • rozstrzygnięcie konkursu: 20 grudnia 2021 r.;
  • powiadomienie laureatów konkursu: 20 grudnia 2021 r.;
 7. Dostarczenie wykonanej pracy na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 8. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście do p. Moniki Leśniewskiej, p. Pauliny Żuławy- Smuklerz lub p. Katarzyny Jagiełło.
  Prace graficzne przesyłamy poprzez platformę Microsoft Teams w wiadomości prywatnej do p. Katarzyny Jagiełło.
 9. Prace plastyczne nie mogą być większe od formatu A4. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej
  technice plastycznej.
 10. Na odwrocie pracy plastycznej należy napisać ołówkiem swoje imię, nazwisko i klasę.
 11. Grafika komputerowa powinna być zapisana w formacie JPG lub PNG.

§3. Ocena prac konkursowych

 1. Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 2. Prace plastyczne muszą być pracami własnymi uczestnika konkursu i muszą dotyczyć tematu konkursu.
 3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu będzie oceniała
  prace zgodnie z kryteriami:

• zgodności z tematem konkursu;
• pomysłowości;
• oryginalności ujęcia tematu;
• estetyki wykonania;
• samodzielność wykonania

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu.
 2. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac. Każdej pracy zostanie nadany numer, a po ostatecznej decyzji komisji konkursowej zostaną ujawnione nazwiska autorów prac.
 4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§4. Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie: dyplomy, punkty dodatnie z zachowania i nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca) ufundowane przez Radę Rodziców.
 • klasy I-III otrzymają świąteczne maskotki
 • klasy IV- VIII otrzymają vouchery do sklepu Empik
 1. Nagrody i ich ilość ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

§5. Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji Konkursowej.
 2. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 3. Prace nie podlegają zwrotowi.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na wystawie pokonkursowej oraz stronie internetowej szkoły.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.).
 6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
• Moniki Leśniewskiej
• Pauliny Żuławy- Smuklerz
• Katarzyna Jagiełło

Konkurs „Matematyczny Kalendarz Adwentowy

Szkolny Konkurs „Matematyczny Kalendarz Adwentowy”

Regulamin konkursu:

1.Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki:
– Karina Kardas
– Danuta Paszko

2.Cele konkursu:

– rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów
– kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
– rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów
– popularyzacja matematyki wśród uczniów,

3.Zasady uczestnictwa w konkursie:

– do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie.
– udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.
– przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.

4.Informację o konkursie:

Od 1 grudnia 2021 roku każdego dnia na stronie:
https://view.genial.ly/619a89b2421d660d5426a90e?fbclid=IwAR3MahzalJIgSAruxPMqVVQj3X_k3maZ_CISGyK46B1iyj9e83REK0HwtoY

publikowane będzie jedno zadanie. Ostatnie zadanie pojawi się 22 grudnia. Uczestnicy przesyłają rozwiązane zadania ostatniego dnia konkursu w utworzonym zadaniu z matematyki na platformie Teams.

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO „DACH-KENNER”

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizator konkursu:

– Angelika Pawlak (nauczyciel j. niemieckiego)

2. Cele konkursu:
– rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów j. niemieckim
– utrwalenie i poszerzanie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
– promowanie uczniów zdolnych

3. Informacje ogólne o konkursie:

– konkurs jest adresowany do uczniów klas 7-8 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. J. Brzechwy w Justynowie
– konkurs jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie pisemnej
– uczeń rozwiązuje test zawierający zadania zamknięte i otwarte
– polecenia formułowane są w języku polskim
– na rozwiązanie testu przeznacza się max. 45 minut (w tym czas na sprawy
organizacyjne)
– laureaci konkursu zostaną nagrodzeni

4. Terminarz konkursu:

– konkurs odbędzie się 8 grudnia (w środę) na 8 godzinie lekcyjnej
– chęć udziału w konkursie należy zgłosić do nauczyciela j. niemieckiego do 30 listopada (do wtorku)

Dodatkowych informacji o konkursie udziela nauczyciel j. niemieckiego.

Rok szkolny 2020/2021

Wyniki konkursu „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy Razem”

Kategoria I- uczniowie klas IV- VIII

Kategoria II- uczniowie klas I-III

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS” – KONKURS Z OKAZJI DNIA MATEMATYKI 2021

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie „Matematyka wokół nas” z okazji Dnia Matematyki 2021 r.

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Justynowie. Ma on na celu popularyzację matematyki jako królowej nauk, propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego myślenia.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje różnorodne przedmioty: m.in.: matematykę, geografię, chemię, fizykę oraz plastykę i informatykę, a także wiedzę z zakresu literatury.

Zadaniem uczestników Konkursu jest:

 • klasy I-III – przygotowanie pracy plastycznej w formacie A4 lub A3 w formie origami na temat „Matematyczny świat wokół nas” (dopuszczalne kształty to koła, trójkąty, kwadraty);
 • klasy IV- VIII – przygotowanie prezentacji multimedialnej do hasła „Matematyka jest wszędzie”

Termin składania prac upływa 29 marca 2021 r.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Regulamin Szkolnego Konkursu „Matematyka wokół nas” z okazji Dnia Matematyki 2021 r.

I. Organizatorzy

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Justynowie.

II. Cele konkursu

 1. Popularyzacja matematyki jako królowej nauk.
 2. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 3. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego myślenia.
 4. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.
 5. Realizacja szkolnego projektu skupiającego się wokół obecności matematyki w różnych dziedzinach życia.

III. Rodzaj konkursu

 1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje różnorodne przedmioty: m.in.: matematykę, geografię, chemię, fizykę oraz plastykę i informatykę, a także wiedzę z zakresu literatury.
 2. Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie.

IV. Zasady konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I- VIII.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest:
 • klasy I-III – przygotowanie pracy plastycznej w formacie A4 lub A3 w formie origami na temat „Matematyczny świat wokół nas” (dopuszczalne kształty to koła, trójkąty, kwadraty);
 • klasy IV- VIII – przygotowanie prezentacji multimedialnej do hasła „Matematyka jest wszędzie”;

V. Uwagi

 1. Uczestnicy konkursu, którzy przygotowują pracę plastyczną wykonują ją własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich). Elementy pracy należy wykonać w technice origami płaskiej lub przestrzennej. Każdy uczestnik nadaje tytuł swojej pracy. Praca na odwrocie powinna zawierać imię i nazwisko autora.
 2. Prezentacje multimedialne powinny składać się z min. 8 slajdów i nawiązywać do tematu „Matematyka jest wszędzie”. Oprócz rysunków, ilustracji, fotografii powinny zawierać tekst będący uzasadnieniem tematu konkursu, zaś na ostatnim slajdzie imię i nazwisko autora.
 3. Prace plastyczne uczniowie klas I-III przekazują wychowawcą. Prezentacje uczniowie klas IV- VIII przesyłają do nauczyciela matematyki pani Kariny Kardas. Termin składania prac upływa 29 marca 2021 r.
 4. Prace konkursowe zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV- VIII.
 5. Komisję Konkursową powołuje organizator Konkursu.
 6. Do zadań Komisji należy: ocena prac pod względem: zgodności z tematem, kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik, walorów artystycznych i estetycznych oraz wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych.
 7. Rozstrzygnięcie konkursów, nastąpi w dniu podsumowania szkolnego projektu 31 marca 2020 r.
 8. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulamin.

REGULAMIN KONKURSU
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM

§ 1
Organizatorzy.

Organizatorami Konkursu DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie.

§ 2.
Cele konkursu.

 1. Promowanie wśród dzieci idei szacunku dla każdego użytkownika globalnej sieci oraz zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
 2. Upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci.
 3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

§ 3.
Kategorie konkursowe.

1. Kategoria I – uczniowie z klas I-III.

Temat zadania: DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM.

Uczniowie wykonują pracę plastyczną na papierze zawierającą hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.

Prace plastyczne formatu A4 winny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora i dostarczone do wychowawcy klasy.

Popuszcza się pracę wykonaną w programie graficznym (np. Canva, PiscArt, Pictochart, Prezi, Paint). Prace konkursowe dostarczamy do p. Katarzyny Jagiełło na adres e-mail: k.jagiello@justynow.edu.pl

2. Kategoria II – uczniowie z klas IV- VIII.

Temat zadania: DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM.

Uczestnicy konkursu realizują do wyboru: film, spot reklamowy, animację komputerową (czas trwania utworu – do 3 minut) lub infografikę, plakat, komiks w dowolnym programie graficznym (np. Canva, PiscArt, Pictochart, Prezi, Paint)

Prace konkursowe dostarczamy do p. Katarzyny Jagiełło na adres e-mail: k.jagiello@justynow.edu.pl
Prace muszą być oryginalne i nie mogą zawierać elementów chronionych prawami autorskimi.

§ 4.
Warunki uczestnictwa i tryb zgłaszania prac konkursowych.

 1. Organizatorzy dopuszczają prace zespołowe tylko w przypadku realizacji prac w kategorii II (maksymalnie dwóch uczniów).
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Twórcy prac konkursowych oświadczają, że są ich autorami i posiadają wszelkie prawa do dysponowania utworem i wszystkimi jego elementami. Ponadto oświadczają, że nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności wszystkich osób na niej widocznych oraz że osoby te, wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w Konkursie.
 4. Konkurs organizowany jest na szczeblu szkolnym.
 5. W celu rozstrzygnięcia szkolnego etapu Konkursu Dyrektor Zespołu powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która wybiera nie więcej niż trzy najlepsze prace konkursowe z odpowiedniej kategorii.
 6. Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawcy (kategoria I) lub przesłać na adres e-mail k.jagiello@justynow.edu.pl (kategoria II) do 14 II 2021 r.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 17 III 2021 r. na stronie internetowej szkoły

§ 5.
Komisja Konkursu.

Komisja konkursowa przyzna po 3 nagrody w każdej z kategorii Konkursu, kierując się zgodnością pracy z tematem Konkursu, walorami edukacyjnymi, poznawczymi i artystycznymi. Pod uwagę będzie brana ponadto pomysłowość, oryginalność, samodzielność i sprawność warsztatowa twórcy pracy konkursowej.

§ 6.

Podsumowanie Konkursu.

Wręczenie dyplomów w kategorii I odbędzie się na lekcjach zajęć komputerowych po 17 II 2021 r.

Uczniowie klas IV- VIII otrzymają wirtualne dyplomy i oceny z zajęć informatycznych.

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły oraz przedszkolaków do udziału w walentynkowym konkursie

„Zrób selfie z książką”

Wystarczy zrobić zdjęcie z ukochaną książką w tle i dostarczyć je z opisem (tytuł książki, imię i nazwisko, klasa) do 28 lutego 2021 r.
– klasy 1-3 oraz przedszkolaki wydrukowane zdjęcie osobiście do wychowawcy klasy
– klasy 4-8 przesłać na Teamsie do nauczyciela bibliotekarza Urszuli Kopeć.

Szczegóły konkursu dostępne na Librusie w ogłoszeniach, na Teamsie w zespole biblioteka.

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie.

Celem konkursu jest:
– Rozwijanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży.
– Popularyzacja książki i czytelnictwa.
– Promowanie talentów.

Zasady:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 1 pracę fotograficzną. Praca powinna być opatrzona na odwrocie informacją zawierającą dane:  tytuł książki, imię i nazwisko autora oraz klasę. Sposobów na wykonanie konkursowego zdjęcia jest mnóstwo i to w pełni pozostawiamy waszej wyobraźni: w przebraniu, z przyjaciółmi, rodziną… lub  tylko w towarzystwie książki.

Prace należy dostarczyć do 28 lutego klasy 1-3 wydrukowane zdjęcie osobiście do wychowawcy klasy. Klasy 4-8 przesłać na Teamsie do nauczyciela bibliotekarza Urszuli Kopeć.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów przewidywane jest na m-c marzec 2021 roku. O szczegółowym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni.

Oceny prac dokona jury biorąc pod uwagę jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac.

Prace zakwalifikowane do prezentacji przechodzą na własność organizatora.

Najciekawsze prace będą nagrodzone oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Dzień Pizzy

Drodzy uczniowie klas 1-3 BIBLIOTEKA SZKOLNA ma dla Was super propozycję
ZAPRASZAMY WAS DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach
Z OKAZJI PRZYPADAJĄCEGO 9 LUTEGO DNIA PIZZY

Bibliotekarze
podejmijcie wyzwanie i zbudujcie
z klocków Lego smakowitą Pizzę.
Regulamin konkursu oraz klauzula zgody zostaną przesłane w wiadomości.

Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego „Miś bohater książek i bajek”

Rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Plastyczny „Miś bohater książek i bajek” adresowany do uczniów klas I – VIII.
Cele konkursu:
• przybliżenie historii powstania pluszowego misia,
• inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych dzieci poprzez przedstawienie sylwetek misiów jako bohaterów literackich,
• kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
• rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej,
• kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.
Na konkurs napłynęło wiele ciekawych, pomysłowych i twórczych prac. Jury po długich naradach nagrodziło prace w kategoriach wiekowych:
klasy I-III:
I miejsce: –Natalia Poluszczyk (klasa II)
II miejsce – Zuzanna Lis (klasa III a)
III miejsce – Oliwia Dubowik (klasa I b), Katarzyna Kramek klasa II b Wyróżnienie: Maja Tokarczyk (klasa I a)

klasy IV- VIII
I miejsce – Gabriela Pełka (klasa VII b)
II miejsce – Olga Nowakowska (klasa IV a)
III miejsce – Nicola Brot (klasa VI b)
Wyróżnienia: Natalia Zawadzka (klasa VI a) i Barbara Gajos (klasa VIII).

Serdecznie gratuluję zwycięzcom! Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.
– Organizatorzy: Karolina Pilarska , Urszula Kopeć