Zarządzenie Nr 2/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty

Na podstawie:

•             Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

•             Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

•             Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

•             Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

•             Statutu Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie,

w celu zapewnienie właściwego skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania następujących zasady organizacji i pracy szkoły w odniesieniu do:

§1

Organizacji nauczania na odległość tzw. e-learningu

1.            Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy.

2.            Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:

a)            kontakt za pomocą e-dziennika LIBRUS,

b)           kontakt e-mail na adres: urszulakopec@edu.andrespol.pldyrektorspukopec@wp.pl

c)            kontakt telefoniczny: tel. kom. 695-566-365, tel. (42) 213 42 93

d)           kontakt za pomocą komunikatora: Messenger, Zoom Cloud Meeting

3.            Nauczyciele określi za pomocą narzędzi zdalnych, e-learningu będą realizować podstawę programową oraz, w jaki sposób będę kontaktować się z uczniami – informacje, proszę przekazać drogą e-mailową na adres e-mailowy dyrektora (lub za pomocą e-dziennika).

4.            Zobowiązuję do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania.

5.            W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły, lub zobowiąże nauczyciela do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej   (np.: przygotowania materiałów w formie drukowanej – treści programowe szczegółowe omówione    i test sprawdzający stopień przyswojenia treści nauczania).

6.            Od 25 marca 2020r. zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych.

7.            Zalecam aby zdalne nauczanie miało charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:

•             www.epodreczniki.pl

•             platforma Microsoft Teams

•             www.gov.pl/zdalnelekcje

•             Zoom Meeting

•             Learning Apps

•              Kahoot

•             ClassDojo

•             Hangouts i Messenger

8.            W celu zróżnicowania form pracy nauczyciele będą stosować sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika Librus poprzez zakładkę „zadanie domowe” lub poczty elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodzica.

9.            Nauczyciel określi dni tygodnia oraz godzinę dostępności i narzędzie komunikacji do konsultacji z rodzicem. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny oraz komunikatory (Zoom Cloud Meeting, Messenger).

10.          Nauczyciele dostosują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

11.            Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.

1)            Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:

•             e-dziennika LIBRUSA

•             poczty elektronicznej e-maili

•             telefonów komórkowych i stacjonarnych

•             komunikatorów: Messenger, Zoom Cloud Meeting,   Hangouts

12.          Raporty z realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu nauczyciele   

zamieszczają w zakładce: Nauczanie zdalne.

13.          Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1)            dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,

2)            jeśli nauczyciel pracujący zdalnie, nie posiada dostępu do papierowej dokumentacji a w szkole nie funkcjonuje dziennik elektroniczny, ma on obowiązek prowadzenia własnej wewnętrznej dokumentacji, na podstawie której dokona wpisów do dokumentacji właściwej po powrocie do szkoły,

3)            dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,

4)            inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.

§ 2

Obowiązki wychowawców w zakresie e-learningu

1.            Wychowawca ma obowiązek:

1)            ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia alternatywnych form kształcenia,

2)            wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami,

3)            reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,

4)            wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 3

Obowiązki pedagoga w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

1.            W czasie trwania epidemii wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne.

2.            Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

3.            Harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widocznym miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły.

4.            Obowiązkiem pedagoga szkoły jest:

1)            ustalenie form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców,

 2)  organizowanie konsultacji online,

 3)  świadczenie zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania   sytuacji kryzysowej, w szczególności:

4) otoczenie opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,

5) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

6)  minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,

7) otoczenie opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,

8)  udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,

9)  wspomaganie nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w  kontekście nauczania zdalnego.

§ 4

Zasady współpracy dyrektora z pracownikami administracji

1. Pracownicy administracyjni, pozostający w gotowości do pracy, pełnią swoje obowiązki służbowe zdalnie.

2. Dyrektor szkoły może w dowolnym momencie wezwać pracownika administracji do stawienia się w zakładzie pracy.

3. Podstawowymi formami kontaktu pracowników administracyjnych z dyrektorem szkoły są:
telefon: 695-566-365, e-mail: dyrektorspukopec@wp.pl ; urszulakopec@edu.andrespol.pl.  Dopuszcza się po wcześniejszym ustaleniu także kontakt za pomocą aplikacji  Messenger.

4. Pracownik administracyjny jest dostępny w godzinach swojej pracy pod wskazanym przez siebie numerem telefonu i pod wskazanym adresem e-mailowym.

5. Pracownik administracyjny na bieżąco zdalnie przekazuje dyrektorowi szkoły informacje dotyczące funkcjonowania szkoły, informując natychmiast o sytuacjach nagłych.

§ 9

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały podane w § 1pkt. 12 i pkt. 13

§ 10

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami, pedagogiem, logopedą.

2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego lub poprzez  komunikatory społecznościowe.

3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog, logopeda, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.

4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

§11

Modyfikacja zestawu programów wychowania przedszkolnego

i szkolnego zestawu programów nauczania

1. Nauczyciele przedszkola wprowadzają modyfikacje programów wychowania przedszkolnego.

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości i ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.

3. Nauczyciele wprowadzają zmiany w programach nauczania.

4. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania, a nauczyciel wdraża je  do realizacji.

§ 12

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,

oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce,

a także uzyskanych przez niego ocenach

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.

2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych                           o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy i informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

1) Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).

2) Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić                          o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.

3) Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

4) Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.

5) Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

6) Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

7) Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-mail,
e-dziennik lub komunikatory społeczne).

§ 13

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.

2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość:

1) Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,

2) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,

3) Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,

4) Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,

5) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,

6) W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.

7) Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,

8) Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,

9) Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

§ 14

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym:

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1) Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2) Do zespołu należą nauczyciele uczący i pedagog.

3) Zespół powołuje przewodniczącego, który będzie odpowiedzialny za zdalny kontakt z dyrektorem szkoły.

4) Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.

5) Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

6) Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.

7) Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.

8) Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.

9) Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.

10) Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego lub poprzez  komunikator społecznościowy.

11) O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.

12) Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

§ 15

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów  Internetu

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.

3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

1) Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.

2) Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.

3) Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.

4) Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu bądź z programu.

5) Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:

a) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,

b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.

6) Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików.

7) Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.

8) W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.

9) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.

§16

Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia,

zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej

1. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.

2. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)

3. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.

4. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.

5. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.

6. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.

7. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.

8. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:

1) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,

2) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.

9. Hasła powinny składać się z 8 znaków.

10. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.

11. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.

12 Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.

13. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.

14. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.

15. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.

16. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.

17. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.

18. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.

19. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

§ 17

Bezpieczne korzystanie z Internetu

1. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci, szczególną uwagę zwracając na uczniów kl. I-III oraz uczniów niepełnosprawnych.

2. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.

3. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).

4. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.

5. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.

6. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.

§ 18

Zasady korzystania z poczty elektronicznej

1. W przypadku przesyłania danych osobowych oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.

2. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.

3. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.

4. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.

5. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.

6. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być linki do stron z wirusami. Użytkownik klikając na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.

7. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!

8. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.

9. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.

10. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.

11. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.

12. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

§ 19

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania,

przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły

1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

2. W celu poprawy bezpieczeństwa w okresie epidemii dyrektor powołuje zespół zarządzania kryzysowego.

3. W skład zespołu wchodzą osoby stanowiące wsparcie dyrektora w zarządzaniu   i organizowaniu funkcjonowania szkoły w okresie epidemii: Wicedyrektor, Społeczny Inspektor Pracy, Sekretarz szkoły.

4. Nauczyciele zdalnie przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

5. W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

6. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem (praca zdalna).

7. Pracownicy szkoły przychodzą do pracy tylko i wyłącznie na wezwanie dyrektora szkoły;

8. W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;

9. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;

10. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

11. Szczegółowe zalecenia GIS obowiązujące od 20 marca 2020r.:

a) zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (2 metry), promować zatwierdzanie spraw przez Internet.

b) promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

c) upewnić się, że osoby przebywające na terenie szkoły mają dostęp do miejsc,  w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

d) umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

e) wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce (grafika).

f) zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.

g) zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:

– powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,

– wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

12. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia

800 190 590

Adresy stron z których czerpiemy informację:

www.gis.gov.pl

www.mz.gov.pl

www.men.gov.pl

www.gov.pl

 www.kuratorium.lodz.pl

szkola.sebdan.net/szkola/

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Justynów, dn. 25 marca 2020                                                                          Dyrektor Szkoły: Urszula Kopeć


**************
ANEKS

 ANEKS DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA Z DNIA 25 MARCA 2020R.

W zakresie:

§ 1 Organizacji nauczania

Dodaje się punkt 6a w brzmieniu: Nauczyciele przekazują uczniom materiały do samodzielnej pracy z pomocą formatki, którą umieszczają na platformie edukacyjnej Teams;

Dodaje się punkt 6b w  brzmieniu: Nauczyciele opracowują formatki do każdej lekcji. Formatka stanowi raport z realizacji podstawy programowej;

Punkt 12 otrzymuje brzmienie: Nauczyciele, którzy nie pracują na platformie edukacyjnej Teams, raporty z realizacji podstawy programowej umieszczają w Librusie,  w zakładce: Nauczanie zdalne lub Wiadomości.  

W zakresie:

§ 13 Zasad i sposobów oceniania w zdalnym nauczaniu

Dodaje się punkt 10 w brzmieniu:  Zasady oceniania  zachowania

  1. Obniża się progi punktowe na poszczególne oceny  następująco:

  2. Wzorową           ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej 170 punktów
  3. Bardzo dobrą    ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który uzyskał od 140  do 169 punktów
  4. Dobrą                   ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który uzyskał od 110 do 139 punktów
  5. Poprawną          ocenę otrzymuje uczeń, który uzyskał od 80 do 109 punktów
  6. Nieodpowiednią ocenę otrzymuje uczeń, który uzyskał od 65 do 79 punktów
  7. Naganną             ocenę otrzymuje uczeń, który  uzyskał mniej niż 65 punktów

  8. Szczegółowe kryteria z zachowania:

Uczniowi oceniani będą zgodnie z obowiązującymi w kryteriami zachowania zamieszczonymi w Statucie Szkoły.


Na ocenę z zachowania wpływa także przestrzeganie Regulaminu pracy zdalnego nauczania,                  w szczególności:

Frekwencja (logowanie się na platformie Librus, jako sygnał gotowości ucznia do pracy)

Aktywność na  zajęciach on-line

Udział w zajęciach dodatkowych

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursach przemiotowych

Zarządzenie obowiązuje od dnia 11 maja 2020 r          

      Justynów, dn. 7 maja 2020 r.                                                                   Dyrektor Szkoły Urszula Kopeć

********


Regulamin pracy  zdalnego nauczania,

na lekcjach online i bezpiecznego korzystania

z Internetu podczas e-learningu


Podczas zdalnego nauczania, lekcji online:


1. Wyłącz niepotrzebne strony internetowe, gry, odłóż wszystko, co może Cię rozpraszać.
2. Jeśli masz słuchawki, załóż je. Wyłącz mikrofon w momencie, gdy się nie wypowiadasz.
3. Pamiętaj, że na lekcji online obowiązują takie same zasady jak w klasie. Nie przeszkadzaj innym, nie używaj wulgarnego słownictwa, nie przekrzykuj, nie wyciszaj nauczyciela i innych uczestników.
4. Jeśli widzisz coś, co Cię niepokoi, zgłoś problemu nauczycielowi lub wychowawcy. Jeśli doświadczasz wirtualnej przemocy ze strony rówieśników – zgłoś się do wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

5. Pamiętaj, że lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów (zrzutów ekranów) i upubliczniać w Internecie.

6. W lekcji mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie danej klasy (lub grupa utworzona przez nauczyciela). Nie zapraszaj do grup nikogo spoza szkoły, nie udostępniaj swoich danych do logowania. Chroń swoją prywatność w Internecie.

7. W miarę swoich możliwości wykonuj zadane prace i odsyłaj do nauczyciela, jeśli jest to wymagane.  

Konsekwencje nieprzestrzegania zasad:

Uczeń, który nie przestrzega zasad zachowania, może być wykluczony z udziału w lekcji online.
Uczeń, który nie wyśle zadania i nie poinformuje o ewentualnych problemach związanych z wysłaniem zadanej pracy, otrzymuje minusa. Trzy minusy spowodują otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej.

Zachowanie podczas lekcji online może mieć wpływ na ocenę zachowania na koniec roku szkolnego.
Nagrywanie i upublicznianie lekcji, wizerunku nauczyciela i innych uczniów może mieć konsekwencje prawne.

Cyberprzemoc – poniżanie, wyśmiewanie i nękanie innych w Internecie jest czynem zabronionym i wiąże się z konsekwencjami prawnymi.


Pamiętaj, że ze swoimi problemami możesz zgłosić się do wychowawcy, nauczyciela przedmiotu i pedagoga szkolnego.