Konkursy:

A postcard from holidays

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w akcji „A postcard from holidays”.
Prześlijcie pocztówkę ze swojego wakacyjnego wyjazdu napisaną w języku angielskim i zgarnijcie super ocenę już na pierwszej lekcji języka angielskiego w nowym roku szkolnym!
Nie zapomnijcie podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę, do której będziecie uczęszczać po wakacjach.

Pocztówki należy przesłać na adres szkoły z dopiskiem: KONKURS Z ANGIELSKIEGO.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie
ul. Łódzka 17
95-020 Justynów

Szczegółowy regulamin akcji do wglądu u nauczycielki języka angielskiego p. Edyty Linowskiej


Konkurs Ortograficzny dla klas IV-VIII

Za nami Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV-VIII. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności ortograficznych. W zadaniach zamkniętych prezentowali znajomość zasad poprawnej pisowni. Kolejne zadanie poległo na różnicowaniu par ortogramów w dłuższym tekście.

Uczniowie, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w przedziale kl. IV-VI:

I miejsce – Marta Tyburczyk (kl. IV b)
II miejsce – Antoni Dębski (kl. VI a)
III miejsce – Alicja Fedzin (kl. IV b)

Uczniowie, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w przedziale kl. VII-VIII:

I miejsce ex aequo – Maja Barwińska (kl. VIII b ) i Piotr Grodzki (kl. VIII a)
II miejsce – Maja Pszczyńska (kl. VII a)
III miejsce – Nikola Strzelecka (kl. VII a)

Serdecznie gratulujemy laureatom!
Organizatorzy – p. Agnieszka Gralak i p. Paulina Żuława-Smuklerz


Wyniki konkursu kaligraficznego „Mistrz kaligrafii”

Komisja konkursowa, po wnikliwej analizie 93 prac, przyznała sześć tytułów „Mistrza kaligrafii”. Oto zwycięzcy:
1a- Melita Eljasiewicz
1b- Sofia Astete Kapitańska
2a- Joanna Lolo
2b- Piotr Turek
3a- Malwina Brot
3b- Bartłomiej Rajczyk

Osoby wyróżnione:
1a- Katarzyna Molsa
1b- Amelia Stępień
2a- Hanna Łatecka
2b- Helena Kaczmarczyk
3a- Magdalena Papiewska
3b- Zuzanna Sadowska

Serdecznie gratulujemy!


Konkurs kaligraficzny dla klas 1-3

Cele konkursu:
• propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności kształtnego i pięknego pisania;
• uwrażliwienie na walory estetyczne związane ze sztuką kaligrafii;
• utrwalanie właściwych nawyków manualnych związanych z umiejętnością pisania: kierunku kreślenia liter, ich kształtu, proporcji;
Regulamin:
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas 1-3.
2. Uczniowie wykonują trzy prace polegające na starannym, estetycznym pisaniu po śladzie, przepisywaniu tekstu z wzorca pisanego lub drukowanego. Prace wykonują na lekcjach pod kierunkiem wychowawców.
3. Trzecia prac jest pracą konkursową.
4. Wychowawcy klas przekazują prace konkursowe p. E. Turek w terminie do 14 czerwca.
5. Komisja, składająca się z nauczycieli języka polskiego, wybiera 1 ucznia z każdej klasy i nadaje mu tytuł „Mistrza kaligrafii”.

Organizatorzy: Ewa Turek, Monika Leśniewska


SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY – MISTRZ ORTOGRAFII

Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII

Cele konkursu:

 1. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
 2. Propagowanie idei poprawnej pisowni.
 3. Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.
 4. Zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji.
 5. Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji.
 6. Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.
 7. Doskonalenie języka polskiego oraz upowszechnianie kultury językowej wśród uczniów klas IV-VIII.

Przebieg konkursu:

 1. Nauczyciele języka polskiego (p. Agnieszka Gralak i p. Paulina Żuława-Smuklerz) przygotowują dyktanda dostosowane dla określanego poziomu edukacyjnego.
 2. Konkurs będzie podzielony na dwa etapy: klasy VII-VIII – 10.06.2022r., klasy IV-VI – 13.06.2022 r. Uczniowie przystąpią do konkursu podczas lekcji języka polskiego.
 3. Prace uczniów sprawdzać i oceniać będzie wyżej wymieniona komisja konkursowa.
 4. Komisja z każdego etapu edukacyjnego wyłoni Mistrza Ortografii.
 5. Dla zwycięzców zostały przewidziane nagrody książkowe i dyplomy.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone 20.06.2022 r.

Organizatorzy: p. Agnieszka Gralak, p. Paulina Żuława-Smuklerz


WYNIKI KONKURSU- „Kartka Wielkanocna dla Żołnierzy”

Z radością przedstawiamy wyniki konkursu “Kartka Wielkanocna dla Żołnierzy”

• kategoria I – uczniowie klas I-III:

 1. Hanna Łatecka
 2. Amelia Tużnik
 3. Sara Wójcik

• kategoria II – uczniowie klas IV- VIII:

Łukasz Turek
Aleksander Tokarczyk
Klaudia Struska

Prace konkursowe zostały doręczone Żołnierzom stacjonujących na granicy Polsko- Białoruskiej, do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Justynowie, Gminnej Biblioteki w Andrespolu, Rejonowej Biblioteki w Justynowie oraz dla Pracowników Urzędu Gminy Andrespol.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.


KONKURS BIOLOGICZNY „PLANETA i ŻYCIE”

Zapraszam serdecznie do udziału w KONKURSIE BIOLOGICZNYM „PLANETA i ŻYCIE”

W roku szkolnym 2021/2022 Wielki Test Edukacyjny „PLANETA I ŻYCIE”, przeprowadzony będzie 22 kwietnia 2022 r. online na platformie testowej w trzech kategoriach wiekowych:

KAT. 1 – uczniowie klas V – VI szkół podstawowych – budowa i czynności życiowe organizmów (komórki, tkanki, narządy)

KAT. 2 – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych – człowiek i środowisko (organizm człowieka i elementy ekologii)

KAT. 3 – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – ewolucjonizm i genetyka (podziały komórkowe, dziedziczenie, ewolucja organizmów).

Kartę zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty. Prawo uczestnictwa mają uczniowie, za których dokonana zostanie opłata w wysokości 10,00 zł. od osoby.należy przesłać mailem lub listownie do 31 marca 2022 r. na adres Organizatora.

Na laureatów konkursu oraz na najliczniej reprezentowane szkoły czekają atrakcyjne nagrody (sprzęt elektroniczny, nagrody rzeczowe, bestsellery książkowe dla młodzieży, dyplomy).


Wyniki konkurs „Podziel się Kartką Bożonarodzeniową”

Z radością przedstawiamy wyniki konkursu “Podziel się Kartką Bożonarodzeniową”

• kategoria I – uczniowie klas I-III:

 1. Amelia Tuźnik
 2. Hanna Łatecka
 3. Zuzanna Kucharska

• kategoria II – uczniowie klas IV- VIII:

 1. Olga Nowakowska
 2. Laura Kraszula
 3. Amelia Brojek

Wręczenie nagród dla klas 4-8 odbyło się 17 grudnia 2021 podczas Wigilii klasowych.
Postaramy się dostarczyć nagrody dla klas I-III w najbliższym tygodniu (20.12.-22.12.).

Prace konkursowe zostały doręczone do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.
Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.

« z 15 »

Regulamin konkursu „Podziel się Kartką Bożonarodzeniową”

§1. Organizator Konkursu.
Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.

§2. Założenia

 1. Temat pracy konkursowej:
  „Podziel się Kartką Bożonarodzeniową” wykonanie pacy plastycznej (uczniowie klas I-III), wykonanie grafiki komputerowej (klasy IV- VIII) w postaci kartki bożonarodzeniowej.
 2. Cele Konkursu:
  • popularyzacja Świąt Bożonarodzeniowych
  • umacniające więzi rodzinnych i środowiskowych;
  • pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych i graficznych uczniów biorących udział w konkursie;
  • sprawienie radości pensjonariuszom Domu Opieki Społecznej w Wiśniowej Górze, do których zostaną wysłane kartki bożonarodzeniowe.
  • Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
  • Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość,
  • Dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.
  • Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.
  • Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.
 3. Konkurs jest skierowany do uczniów naszej szkoły.
 4. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
  • I – uczniowie klas I-III szkół podstawowych
  • II – uczniowie klas IV- VII szkół podstawowych
 5. Za organizację w zakresie oceny i ekspozycji prac konkursowych odpowiedzialny jest Organizator Konkursu.
 6. Harmonogram Konkursu:
  • ostateczny termin dostarczenia prac: 17 grudnia 2021 r.;
  • rozstrzygnięcie konkursu: 20 grudnia 2021 r.;
  • powiadomienie laureatów konkursu: 20 grudnia 2021 r.;
 7. Dostarczenie wykonanej pracy na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 8. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście do p. Moniki Leśniewskiej, p. Pauliny Żuławy- Smuklerz lub p. Katarzyny Jagiełło.
  Prace graficzne przesyłamy poprzez platformę Microsoft Teams w wiadomości prywatnej do p. Katarzyny Jagiełło.
 9. Prace plastyczne nie mogą być większe od formatu A4. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej
  technice plastycznej.
 10. Na odwrocie pracy plastycznej należy napisać ołówkiem swoje imię, nazwisko i klasę.
 11. Grafika komputerowa powinna być zapisana w formacie JPG lub PNG.

§3. Ocena prac konkursowych

 1. Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 2. Prace plastyczne muszą być pracami własnymi uczestnika konkursu i muszą dotyczyć tematu konkursu.
 3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu będzie oceniała
  prace zgodnie z kryteriami:

• zgodności z tematem konkursu;
• pomysłowości;
• oryginalności ujęcia tematu;
• estetyki wykonania;
• samodzielność wykonania

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu.
 2. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac. Każdej pracy zostanie nadany numer, a po ostatecznej decyzji komisji konkursowej zostaną ujawnione nazwiska autorów prac.
 4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§4. Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie: dyplomy, punkty dodatnie z zachowania i nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca) ufundowane przez Radę Rodziców.
 • klasy I-III otrzymają świąteczne maskotki
 • klasy IV- VIII otrzymają vouchery do sklepu Empik
 1. Nagrody i ich ilość ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

§5. Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji Konkursowej.
 2. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 3. Prace nie podlegają zwrotowi.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na wystawie pokonkursowej oraz stronie internetowej szkoły.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.).
 6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
• Moniki Leśniewskiej
• Pauliny Żuławy- Smuklerz
• Katarzyna Jagiełło


Konkurs „Matematyczny Kalendarz Adwentowy

Szkolny Konkurs „Matematyczny Kalendarz Adwentowy”
Regulamin konkursu:
1.Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki:
– Karina Kardas
– Danuta Paszko
2.Cele konkursu:
– rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów
– kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
– rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów
– popularyzacja matematyki wśród uczniów,
3.Zasady uczestnictwa w konkursie:
– do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie.
– udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.
– przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.
4.Informację o konkursie:
Od 1 grudnia 2021 roku każdego dnia na stronie:
https://view.genial.ly/619a89b2421d660d5426a90e?fbclid=IwAR3MahzalJIgSAruxPMqVVQj3X_k3maZ_CISGyK46B1iyj9e83REK0HwtoY
publikowane będzie jedno zadanie. Ostatnie zadanie pojawi się 22 grudnia. Uczestnicy przesyłają rozwiązane zadania ostatniego dnia konkursu w utworzonym zadaniu z matematyki na platformie Teams.


SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO „DACH-KENNER”

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizator konkursu:
– Angelika Pawlak (nauczyciel j. niemieckiego)
2. Cele konkursu:
– rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów j. niemieckim
– utrwalenie i poszerzanie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
– promowanie uczniów zdolnych
3. Informacje ogólne o konkursie:
– konkurs jest adresowany do uczniów klas 7-8 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. J. Brzechwy w Justynowie
– konkurs jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie pisemnej
– uczeń rozwiązuje test zawierający zadania zamknięte i otwarte
– polecenia formułowane są w języku polskim
– na rozwiązanie testu przeznacza się max. 45 minut (w tym czas na sprawy
organizacyjne)
– laureaci konkursu zostaną nagrodzeni
4. Terminarz konkursu:
– konkurs odbędzie się 8 grudnia (w środę) na 8 godzinie lekcyjnej
– chęć udziału w konkursie należy zgłosić do nauczyciela j. niemieckiego do 30 listopada (do wtorku)
Dodatkowych informacji o konkursie udziela nauczyciel j. niemieckiego.


Akcje:

Akcja zdrowotna „KOKTAJLUjemy”
odbędzie się w środę 22 czerwca. Akcja przeznaczona jest dla uczniów klas 1-8.
CEL AKCJI:

 • popularyzacja wiedzy na temat właściwości zdrowotnych koktajli
 • zwiększenie spożycia koktajli owocowo-warzywnych wśród uczniów oraz ich rodzin

Akcja polega na przygotowaniu oraz wspólnym spożyciu w klasie wybranych przez wychowawcę klasy koktajli. Koktajle będą przygotowywane (za pomocą blendera) z przyniesionych przez uczniów składników na wyznaczonej przez wychowawcę godzinie lekcyjnej.
Koktajle są pyszne, dają mnóstwo energii i stanowią prawdziwą bombę witamin i cennych składników odżywczych. To najlepszy patent na urozmaicenie menu i przemycenie do diety mnóstwa warzyw i owoców.
Koktajle mogą być źródłem białka, ale też cennych składników odżywczych. Znaleźć w nich można m.in.:
ważny dla mocnych kości wapń; sojusznik serca- magnez; kluczowy dla funkcjonowania komórek potas; niezbędne dla zdrowia kwasy omega-3; węglowodany złożone, które dostarczają nam energii na kilka godzin.
PIJMY KOKTAJLE NA ZDROWIE CO NAJMNIEJ 2 X W TYGODNIU!
Zespół ds. edukacji zdrowotnej klas I-III: Joanna Kot, Urszula Suligorska


Przygoda z Tatą 

Już 19 czerwca w Łodzi odbędzie się gra miejska pod nazwą Przygoda z Tatą. Rodzinne wydarzenie wystartuje o godzinie 10:00, a start i meta znajdować się będą w Parku Poniatowskiego. 

Dzięki zabawie tegoroczny Dzień Ojca będzie wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich rodzin z dziećmi, które wezmą w niej udział. Na uczestników czekają zagadki, konkurencje umysłowe i sprawnościowe, nowe aktywności i niespodzianki to wszystko podczas kilku godzin bezpłatnej imprezy.

Do wspólnej zabawy zapraszamy drużyny składające się z ojców oraz dzieci w każdym wieku. Do teamu mogą dołączyć również mamy. Nie ma ograniczeń w liczebności rodzinnej drużyny. Wszyscy, którzy wezmą udział w imprezie, mogą liczyć na wiele atrakcji, przygód i pamiątek oraz wezmą udział w losowaniu voucherów na weekendowy, rodzinny pobyt na Mazurach. Na zwycięzców czekają specjalne nagrody.

Dodatkowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy do znalezienia  na stronie https://przygodaztata.azs.pl/miasta/lodz/

Planowane konkurencje na trasie gry:
1. wspólne wiosłowanie na ergometrze wioślarskim
2. konkurencja celnościowa rzuty do kosza
3. konkurencja szybkościowa rodzinna sztafeta4. element integracji wspólne budowanie wieży/zamku z kartonów/skrzynek lub układanie puzzli
5. element twórczy układanie wierszyka z podanymi przez organizatora hasłami
6. konkurencja zagadkowa polegająca na rozwiązaniu zagadki związanej z lokalnym dziedzictwem
7. konkurencja sprawnościowa przejście toru przeszkód
8. konkurencja lekkoatletyczna pchnięcie kulą/piłką lekarską
9. gra w golfa
10. gra niespodzianka do zaliczenia wylosowane zadanie
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Akademickiego Związku Sportowego, która realizuje zadanie zlecone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Zapisy:  https://przygodaztata.azs.pl/zapisy/Zdjęcia z wręczania kartek Wielkanocnych

« z 12 »


W dniach 25 marca i 1 kwietnia 2022 r. odbyła się Konferencja Edukacyjna „Co dalej po szkole podstawowej”. Impreza dedykowana była w szczególności naszym ósmoklasistom, którzy mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół średnich. Odwiedzili nas przedstawiciele kilkunastu placówek z Łodzi i okolic. Konferencja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem uczniów naszej szkoły, przybyłych gości oraz nauczycieli.

« z 10 »


LEKCJA PRZYRODY NA ŻYWO

16 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie edukacyjne poświęcone gadom. Hodowca pasjonat zaprezentował nam wiele gatunków pięknych węży, ciekawie o nich opowiadał, a przede wszystkim umożliwił młodzieży bezpośredni kontakt z gadami. Uczniowie mogli bliżej się im przyjrzeć, dotknąć i doświadczyć, że wąż wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest ani zimny, ani mokry. Emocji było wiele, a do tego spora dawka wiedzy. Być może hodowca gadów rozbudził w naszych uczniach nową pasję, kto wie…?


Mikołajki- 6 grudnia

Podczas Mikołajek 6 grudnia polecamy zabawę, w którą może zaangażować się cała klasa a nawet cała szkoła. Wszystko działoby się podczas przerw lub lekcji. Czyli jest to sposób na spędzenie przerwy zupełnie inaczej. W całą ogólnoszkolną akcję włącza się Samorząd Uczniowski wraz z wychowawcami. Każda klasa dostanie kartę podchodów, na której będzie wklejała znalezione na terenie szkoły obrazki. Uczniowie otrzymają również podpowiedzi, gdzie powinni kierować się dalej, aby odnaleźć kolejne obrazki.

 1. ŚWIĄTECZNE PODCHODY
 1. POCZET ŚW. MIKOŁAJA

Członkowie Samorządu Uczniowskiego odwiedzą wszystkie klasy i obdarują każdego ucznia słodkim upominkiem po wykonaniu prostego zadania zleconego przez Poczet św. Mikołaja.

 1. W tym dniu mile widziane są czapeczki Mikołaja lub inny świąteczny akcent np. skarpety z bałwanem, opaska z reniferem.

Życzymy miłej zabawy.
Opiekunowie SU.

Zimowa zbiórka dla schroniska

Drodzy Rodzice i kochani Uczniowie,
w związku z okresem zimowym, z potrzeby serca, postanowiliśmy przyłączyć się do zbiórki na rzecz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt – OTOZ Animals w Łodzi.
Wierzymy, że Państwa wielkie serca, wrażliwe na krzywdę i potrzeby zwierząt, pozwolą choć w części na wsparcie najlepszych przyjaciół człowieka, często chorych i bezdomnych.
Zbieramy:

 • karmy mokre i suche dla kotów, kociąt, psów i szczeniąt (lepszej jakości)
 • obroże
 • koce i ręczniki (bez kołder i poduszek)
 • ręczniki
 • smycze

Zbiórka planowo miała ruszyć 29 listopada, ale ze względu na ogłoszenie nauki zdalnej rozpoczynamy 6 grudnia. Akcja będzie trwała do 14 stycznia 2022 r. Prosimy o przekazywanie darów do wychowawców klas. Za wszystkie przejawy dobrego serca z góry serdecznie dziękujemy.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego ze współpracy z Zespołem Do Spraw Edukacji Ekologicznej:
Katarzyna Jagiełło, Monika Leśniewska, Justyna Urbańska- Janowska, Paulina Żuława- Smuklerz

Dzień Pluszowego Misia

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
25 listopada będziemy obchodzić w Naszej Szkole Dzień Pluszowego Misia, w związku z tym Opiekunowie wraz z samorządem Uczniowskim zaplanowali szereg ciekawych działań na ten dzień.
Prosimy, aby uczniowie w tym dniu założyli jakieś ubranie z misiem albo misiowy akcent np. kolczyki, naszyjnik, breloczek itp.
Dodatkowo zabrali do szkoły swojego ulubionego misia. 
Dzieci z klas 1-3 przyniosą w śniadaniówce gotowe, zdrowe produkty jedzeniowe, z których będą układały misia na talerzyku tekturowym.
W tym dniu uczniowie będą tworzyć swoje ulubione misie technikami wybranymi przez wychowawców, oglądać wybrane bajki tematyczne, historię powstania Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia oraz wspólnie czytać i omawiać cytaty z Kubusia Puchatka mówiące o wartości przyjaźni i miłości. 
Uczniowie z samorządu klasowego poprowadzą zabawy ruchowe w tematyce dnia przy muzyce, z chustą i innymi rekwizytami, a także spróbują swoich sił podczas misiowego tańca.
Nie zabraknie także indywidualnych i grupowych zdjęć w głowie dużego, tekturowego niedźwiedzia. 
Do włączenia się w akcję zaprasza Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami Katarzyną Jagiełło, Moniką Leśniewską i Pauliną Żuławą- Smuklerz.

Dzień Życzliwości i pozdrowień  

W związku z Dniem Życzliwości, który obchodzony 21 listopada, chcielibyśmy zachęcić Uczniów Naszej Szkoły, do zaakcentowania tego święta drobnymi gestami skierowanymi do społeczności szkolnej.
Jest to tylko namiastka tej uroczystości, ponieważ na grudzień Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunami Samorządu zaplanował cały Tydzień Życzliwości i Uśmiechu wraz z codziennymi akcjami.
Na chwilę obecną proponujemy, żeby w poniedziałek 22 listopada dzieci z klas 1-3 przygotowały uśmiechnięte buźki z żółtego kartonu, które zostaną przyczepione na bluzce w widocznym miejscu, natomiast uczniowie z klas 4-8 mogą założyć coś żółtego (ponieważ żółty kolor jest symbolem Dnia Życzliwości) albo narysować na swoim ciele uśmiechnięte buźki lub serduszka.
Cała społeczność szkolna dostanie również karteczkę w kształcie buzi, na której będzie mogła napisać lub narysować coś miłego dla drugiej osoby i przykleić na dużym konturze „Życzliwego Misia” znajdującego się na korytarzu szkolnym.
Zachęcamy, żeby tego dnia szczególnie okazywać życzliwość innym osobom, pomagać sobie wzajemnie, wywoływać uśmiech na twarzy, dzielić się miły słowem lub po prostu towarzyszyć komuś bez słów.
Wszystkie te poczynania będą bacznie obserwowane przez samorząd klasowy i wychowawcę, a także inne dzieci. Na koniec dnia nastąpi podsumowanie akcji i wskazanie szczególnie życzliwych osób.
Zachęcamy do aktywnego wzięcia udziału w akcji, w myśl zasady, że każda dobroć i życzliwość puszczona w świat, kiedyś do Nas wróci.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Jagiełło, Monika Leśniewska i Paulina Żuława.

TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY – Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Tydzień Patriotyczny odbędzie się w dniach od 4 do 10 listopada 2021 roku.

KLASY 1-3

JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM – Przygotowanie w swojej sali kącika patriotycznego oraz dekoracja drzwi wejściowych do klasy (w terminie do 10 listopada).

CZWARTEK 4 LISTOPADA
W STARYM KINIE – projekcja dawnych dobranocek na wybranej godzinie lekcyjnej (np. Miś Uszatek, Przygody Bolka i Lolka, Przygody Kota Filemona, Reksio, Koziołek Matołek, Miś Colargol, Zaczarowany ołówek, Gąska Balbinka, Jacek i Agatka, Przygód kilka wróbla Ćwirka) lub inne filmy nawiązujące do dorobku kinematografii polskiej. 
PIĄTEK 5 LISTOPADA

NA BIAŁO- CZERWONĄ NUTĘ – nauka i śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych 

PONIEDZIAŁEK 8 LISTOPADA

BAL U KRÓLOWEJ JADWIGI –  dzieci przebierają się w stroje z dawnych lat, sławnych Polaków (RYCERZE, KSIĘŻNICZKI, KRÓLOWE, KRÓLOWIE, ŻOŁNIERZE, UŁANI ITP). Na balu bawimy się w dawne zabawy ludowe: Mam chusteczkę haftowaną, Mało nas do pieczenia chleba,  Gąski, gąski do domu, Jaworowi ludzi…,  itp.

WTOREK 9 LISTOPADA  

KOCHAM CIĘ POLSKO – turniej wiedzy o Polsce (na wybranej godzinie)

ŚRODA 10 LISTOPADA

HYMN DLA NIEPODLEGŁEJ – Strój galowy. Wykonanie kotylionów. Odśpiewanie hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego o godz. 11.11 W SWOJEJ SALI 

KLASY 4-8                               

WTOREK   2 LISTOPADA 

GODZINA Z WYCHOWAWCĄ: 

SPACEREM PO POLSCE – wykonanie plakatu i prezentacji o WYLOSOWANYM mieście – termin: 9.11. 21. 

Praca powinna zawierać między innymi:  położenie geograficzno – historyczne, symbole miasta, najważniejsze zabytki, ciekawostki, ciekawe miejsca itp.    

1. LOSOWANIE MIASTA przez wychowawców. Do wyboru 9 miast Polski: Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Białystok.

2. Podział klasy na drużyny. Jedna grupa wykonuje pracę w formie papierowej (plakat), druga grupa w formie elektronicznej (prezentacja)

3. Przydział zadań dla grup i poszczególnym uczniom.             

    4 – 10 LISTOPADA

JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM – Przygotowanie kącika patriotycznego oraz udekorowanie drzwi wejściowych do sali lekcyjnej  (termin do 10 listopada) 

BIBLIOTEKA: Czytanie poezji patriotycznej.

LEKCJE HISTORII i J. POLSKIEGO

W STARYM KINIE – projekcja i omówienie fragmentów kultowych filmów polskich: Pan Tadeusz, Potop, Znak orła, Barbara Radziwiłłówna, Pan Wołodyjowski,  Krzyżacy, Dywizjon 303, Zemsta, Kolumbowie itp do wyboru przez n-la

LEKCJE MUZYKI i WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NA BIAŁO – CZERWONĄ NUTĘ – nauka i śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych nauka podstawowych kroków poloneza lub mazura

LEKCJE PLASTYKI/TECHNIKI

BIAŁO- CZERWONE SERCE – wykonanie kotylionów – termin do 10 LISTOPADA

PONIEDZIAŁEK  8 LISTOPADA

BAL U KRÓLOWEJ JADWIGI –  dzieci przebierają się w stroje z dawnych lat: królów, księżniczek, żołnierzy, rycerzy, dam, sławnych postaci itp. 

Stworzenie korowodu, przejście korytarzem, nagranie filmu oraz wykonanie zdjęć.

WTOREK 9 LISTOPADA 

KOCHAM CIĘ POLSKO – turniej wiedzy o Polsce (na godzinie wychowawczej) Test przygotowany przez  n-la historii.

Wykonanie wystawy  prac, przesłanie filmów i zdjęć do umieszczenia na stronie internetowej Szkoły.            

ŚRODA 10 LISTOPADA 

HYMN DLA NIEPODLEGŁEJ – Strój galowy. Odśpiewanie hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego o godz. 11.11 W SWOJEJ SALI.