Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Justynowie
 w czasie epidemii.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 r. poz. 325 z późniejszymi zmianami )
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 i 1495 oraz z 2020 r. 284 i 322).
 • Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się korona wirusa z 02 lutego 2020 r.

Na podstawie:

 • Rekomendacji GIS z 15 maja 2020 r. dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół – Konsultacje w szkole z 15 maja 2020 r.,
 • Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), gimnazjalnego (EG), maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ) z 15 maja 2020 r.,

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Justynowie.
 2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole  odpowiada dyrektor.
 3. W szkole stosuje się wytyczne Ministra  Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra  Edukacji Narodowej

§ 2.

System pracy szkół

 1. Nauczyciele, pracownicy szkoły stawiają się do pracy zdrowi, bez żadnych oznak chorobowych.
 2. W roku szkolnym 2020/2021 szkoła pracuje w normalnych godzinach czasu pracy: od 7:00 do 17:00.

a. Sekretariat w godz.7-15; sprawy które nie wymagają osobistego stawienia się w szkole sekretariat załatwia mailowo korzystając z adres  szkola.justynow@edu.andrespol.pl lub telefonicznie  (0-42) 213-42-93

b. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się według zatwierdzonego planu zajęć.

c. W Szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdego oddziału/ klasy, wraz z podaniem konkretnych godzin wejścia do budynku szkoły celem zapewnienia niekolizyjnych dróg poruszania się uczniów po szkole.

d. Zajęcia dla klas I – IV odbywają  się  na parterze. Klasy V – VIII, zajęcia odbywają się na piętrze

e. Rozkład przerw zostanie ustalony przez zespół powołany przez dyrektora szkoły.

4. W zajęciach na terenie szkoły mogą brać udział uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel)

5. Jeśli  rodzina jest  w okresie kwarantanny uczeń nie może brać udziału w zajęciach,
a pracownik nie może przystąpić do pracy.

6. Osoby postronne wchodzące do szkoły OBOWIĄZKOWO dezynfekują dłonie, zakrywają usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania – oczekują TYLKO w wyznaczonej strefie szkoły.

7. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

8.Przy każdym wejściu do budynku szkoły zamieszono:

a. informację o obowiązku dezynfekcji rąk;

b. instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego;

c. dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim wchodzącym do szkoły skorzystania z niego (zobowiązuje się pracowników sprzątających o zgłaszanie niskiego poziomu płynu oraz bieżące uzupełnienie dozowników);

d. numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki.

§ 3.

Obowiązki Dyrektora

 1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków
  do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od uczniów, słuchaczy i rodziców o stanie ich zdrowia .
 5. W szkole zapewniono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaopatrzone w maseczki/przyłbicę, rękawiczki  oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 6. Przy wejściu  „A”  i wejściu „B” umieszcza się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.
 7. Dyrektor zapewnia pracownikom jednostki niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, fartuch z długim rękawem lub środki do dezynfekcji rąk.
 8. Zapewnia dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, w których przebywają uczniowie.
 9. Dba o to, by w salach, w których uczniowie spędzają czas nie było pomocy dydaktycznych, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować.
 10. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia lub pracownika.
 11. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 12. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie.
 13.  Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany jest z zachowaniem ostrożności (należy wyrzucić do pojemnika z workiem foliowym).
 14. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 15.  Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 16. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.: ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów; zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;
 • uwzględnienie możliwości psychofizyczne ucznia;
 • ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia:
 1. dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym;
 2. uczniów klas I- III;
 3. uczniów klasy IV;
 4. uczniów klas V- VII;
 5. uczniów klasy VIII.

§ 4.
Obowiązki pracowników

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury minimum 1 raz dziennie.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach
  w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 4. Pracownicy pamiętają o kasłaniu, kichaniu w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia.
 5. Na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
 6. W miarę możliwości pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni wynoszący ok. 1,5 m. Nie należy gromadzić się w pomieszczeniach.
 7. Należy ograniczyć kontakty między pracownikami do niezbędnego minimum. Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie.
 8. Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami w sposób szczególny dbają o higienę swoją, wychowanków i zalecają częste mycie rąk.
 9. Zapewniają kontakt z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny, w nagłych przypadkach zalecany  jest kontakt telefoniczny.
 10. Sale lekcyjne i inne pomieszczenia szkoły są przygotowane zgodnie z zaleceniami GIS.
 11. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 12. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, nie dotykać twarzy rękami
  w rękawiczkach, nie zakładać ponownie, uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, pracować
  w maseczkach lub przyłbicach.
 13. Osoby sprzątające w szkole po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:
  • pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe regularnie, (co najmniej 3 razy dziennie), używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego;
  • poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, sal, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – podlegają myciu
   i dezynfekcji;
 14. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie
  z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta.
 15. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne
  i wymaga prawidłowego ich stosowania:
  • usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją,
  • sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana),
  • użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany),
  • naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając, przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicie wirusów).
 16. Należy zapewnić odpowiednią liczbę zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 17. Należy wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w toaletach.
 18. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stolików
  w sklepku szkolnym, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.
 19. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, bo czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
 20. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
  • umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
  • zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,
  • oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji.
 21. W celu ułatwienia nadzoru w pomieszczeniach umieszczony jest rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń w miejscu dostępnym dla nauczycieli.

§ 5.

Obowiązki wychowawcy, nauczycieli

 1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp.
  • Dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem.
  • Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.
  • Dbają o zachowanie dystansu między uczniami.
  • Organizują przerwy dla swojej grupy: co 1,5 godz.klasy IV-VIII ,  45 min.- klasy I-III.

§ 6.

Obowiązki rodziców/opiekunów

 1. Rodzice zapoznają się z regulaminem funkcjonowania CKZiU na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 2. Przekazują na bieżąco nauczycielowi/wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka
  i miejscu jego przebywania.
 3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji lub jest podejrzenie o zachorowanie.
 4. Do szkoły przychodzi tylko zdrowy uczeń – bez objawów chorobowych. Przed przyjściem ucznia do szkoły rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.
 5. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 6. Rodzice zapewniają uczniowi indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Uczniowie w trakcie pobytu w szkole korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych. Uczeń zobowiązany jest do posiadania niezbędnych przyborów oraz chusteczek jednorazowych.
 8. Rodzic/opiekun zobowiązany jest by przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. o prawidłowym myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, i zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do podania wychowawcy aktualnego numeru telefonu, miejsca tymczasowego zamieszkania  i niezwłocznego odbierania połączeń od pracowników szkoły.

                                                                             7

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII

 1. Rodzic / prawny opiekun przyprowadzając dziecko nie wchodzi do placówki. Dziecko odbierane jest przez pracownika lub nauczyciela w progu wejścia do placówki.
 2. Rodzic / prawny opiekun proszony jest, aby zmierzyć temperaturę ciała dziecku przed wyjściem z domu. Jeśli wystąpi temperatura powyżej 37ºC prosimy pozostawić dziecko              w domu.
 3. Rodzic / prawny opiekun proszony jest o wyrażenie zgody na pomiar temperatury ciała, jeśli wystąpią u niego niepokojące objawy chorobowe.
 4. Do placówki Rodzic może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.
 5. Po każdym odbiorze dziecka pracownik szkoły lub nauczyciel dezynfekuje sobie i dziecku ręce.
 6. Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych zbędnych rzeczy.
 7. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic / prawny opiekun po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.
 8. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do placówki.
 9. Rodzice / prawni opiekunowie przyprowadzają dzieci do szkoły w określonych godzinach (uzależnionych od pracy świetlicy i szkoły w systemie dwuzmianowym).
 10. Rodzice / prawni opiekunowie zapewniają dziecku maseczkę na czas drogi do/z sali lub świetlicy szkolnej.

                                                                          8

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI Z PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII

 1. Przy odbierze  dziecka  w progu wejścia placówki może znajdować się jeden rodzic / prawny opiekun, kolejny rodzic / prawny opiekun musi poczekać na odbiór swojego dziecka przed wejściem do budynku.
 2. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić dzwonkiem do świetlicy szkolnej lub poprosić  o to pracownika szkoły.
 3. Rodzice / opiekunowie zachowują dystans 1,5 metra między personelem szkoły, innymi dziećmi i  rodzicami.
 4. Wchodząc do szkoły po wcześniejszym umówieniu się z dyrektorem lub nauczycielem rodzic / prawny opiekun dezynfekuje ręce i zakłada rękawiczki oraz koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos. ( Rodzic / prawny opiekun musi posiadać własne środki ochrony).
 5. Rodzic / prawny opiekun nie może samodzielnie poruszać się po budynku szkoły. Oczekuje  w wyznaczonej strefie przy wejściu do szkoły.
 6. W momencie przejęcia dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna, dziecko nie powraca już do sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia.
 7. Nauczyciele bądź pracownik szkoły pilnują, by przed opuszczeniem szkoły dziecko załatwiło potrzeby fizjologiczne i zabrało swoje rzeczy.

§ 9.

 Zasady przebywania uczniów na terenie szkoły w czasie podwyższonego reżimu sanitarnego.

 1. Uczniowie uczestniczący w procesie dydaktycznym korzystają z zmniejszonej liczby sal.
 2. Należy unikać aktywności sprzyjającej bliskim kontaktom między uczniami.
 3. Uczeń nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń uczestniczy.
 4. Uczniowie przychodzą w czystych, zmienianych codziennie ubraniach.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, przy zachowaniu między nimi dystansu. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga w sali gimnastycznej powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 7. W ciągach komunikacyjnych (korytarze, schody) oraz szatni szkolnej obowiązuje dystans między uczniami.

§ 10.

Podejrzenie zakażenia u pracownika

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar) u pracowników poza miejscem pracy, nie powinni oni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną – 42 2539900 (Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Łodzi), oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr telefonu 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły, zachowując stosowny dystans min. 1,5 m  i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 3. Pracownika z niepokojącymi objawami należy odizolować z zapewnieniem min. 1,5 m odległości od innych osób.
 4. Dyrektor wstrzymuje przemieszczanie się kolejnych uczniów/pracowników do czasu umycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się uczeń/ pracownik.
 5. Jeżeli niepokojące objawy występują u nauczyciela, który sprawuje opiekę nad uczniami, dyrektor szkoły wyznacza osobę zabezpieczoną w indywidualne środki ochrony osobistej – rękawiczki jednorazowe, maseczki na usta i nos, która po odizolowaniu nauczyciela
  z niepokojącymi objawami przejmie opiekę nad uczniami.
 6. Pracownik administracyjny informuje telefonicznie rodziców/opiekunów uczniów o wystąpieniu niepokojących objawów u nauczyciela i konieczności skrócenia zajęć oraz poddaniu ich obserwacji.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 9. Dyrektor szkoły, o zaistniałym fakcie, powiadamia Powiatową Stację Epidemiologiczną w Łodzi (42) 253 99 00, organ prowadzący oraz stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

§ 11.

Podejrzenie zakażenia u ucznia

 1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia niepokojących objawów u ucznia znajdującego się poza szkołą rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka.
 2. Rodzic/opiekun prawny ucznia powinien skorzystać z teleporady lekarskiej oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną – 42 2536200 (Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Łodzi), oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr telefonu 999 lub 112 i poinformować, że dziecko może być zakażone koronawirusem.
 3. Jeżeli u uczenia pojawiają się niepokojące objawy choroby (takie jak kaszel, gorączka, duszności, katar) podczas pobytu w szkole, należy odizolować go w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 1,5 m odległości od innych osób. Nauczyciel sprawujący w danym czasie opiekę nad uczniem niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odbioru dziecka ze szkoły oraz dyrektora szkoły. Opiekę nad uczniem do momentu odbioru przez rodziców/opiekunów sprawuje:

a) nauczyciel opiekujący się uczniem – jeżeli nie ma pod opieką innych uczniów;

lub

b) pracownik obsługi zabezpieczony w indywidualne środki ochrony osobistej
– rękawiczki jednorazowe, maseczki na usta i nos – jeżeli  nauczyciel opiekujący się uczniem
z niepokojącymi objawami sprawuje jednocześnie opiekę nad innymi uczniami.

 • Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia ucznia rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 
 • W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 • Rodzice izolowanego ucznia odbierają go ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku szkoły.
 • Pomieszczenie, w którym izolowany był uczeń z objawami chorobowymi po jego opuszczeniu jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 • Pracownik administracyjny informuje telefonicznie rodziców/opiekunów pozostałych uczniów o wystąpieniu niepokojących objawów u jednego z uczniów i konieczności odbioru dzieci ze szkoły oraz poddaniu ich obserwacji.
 • Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł).
 • Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczniów czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 • Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 • W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

§ 12.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Szkoła nie będzie organizowała wyjść/wycieczek poza teren szkoły.
 2. Lekcje wychowania mogą odbywać się na świeżym powietrzu.
 3. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z terenów zielonych przylegających do szkoły.

§ 13.

Procedury wypożyczania księgozbioru

 1. Biblioteka jest czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach podanych na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń dezynfekuje ręce w pomieszczeniu dezynfekcyjnym  przed wejściem na teren szatni, przebiera się i przechodzi do biblioteki.
 3. Uczniowie wchodzą do biblioteki pojedynczo. 
 4. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 5. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 6. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia.
 7. Uczeń jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 8. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelnika.
 9. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.
 10. Bibliotekarz przekazuje wybraną pozycję uczniowi, kładąc ją na blacie.

§ 14.

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki szkolnej

 1. Uczeń wchodzi pojedynczo, ma obowiązek użyć płynu dezynfekcyjnego.
 2. Uczeń zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami.
 3. Uczeń kładzie zwracane książki na blacie.
 4. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 5. Przyjęte książki zostają odłożone na okres minimum 2 dni na wydzielone miejsce, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 7. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zarażenia wirusem wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie zbiorów biblioteki.

§ 15.

Zasady zwrotu podręczników przez uczniów

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki.
 3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców o terminach zwrotów książek i podręczników.
 4. Uczeń lub rodzic w wyznaczonym terminie zwraca podręczniki do biblioteki szkolnej.
 5. Przyjęte książki zostają odłożone na okres minimum 2 dni na wydzielone miejsce, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 6. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

§ 16

                                                           Przepisy końcowe

1.   Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

2.   Wszyscy pracownicy zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

3.   Procedura może być modyfikowana.

4.  Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

5. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.

6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.