Wyniki konkursu „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy Razem”

Kategoria I- uczniowie klas IV-VIII

Kategoria II- uczniowie klas I-III

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS” – KONKURS Z OKAZJI DNIA MATEMATYKI 2021

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie „Matematyka wokół nas” z okazji Dnia Matematyki 2021 r.

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Justynowie. Ma on na celu popularyzację matematyki jako królowej nauk, propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego myślenia.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje różnorodne przedmioty: m.in.: matematykę, geografię, chemię, fizykę oraz plastykę i informatykę, a także wiedzę z zakresu literatury.

Zadaniem uczestników Konkursu jest:

 • klasy I-III – przygotowanie pracy plastycznej w formacie A4 lub A3 w formie origami na temat „Matematyczny świat wokół nas” (dopuszczalne kształty to koła, trójkąty, kwadraty);
 • klasy IV- VIII – przygotowanie prezentacji multimedialnej do hasła „Matematyka jest wszędzie”

Termin składania prac upływa 29 marca 2021 r.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Regulamin Szkolnego Konkursu „Matematyka wokół nas” z okazji Dnia Matematyki 2021 r.

I. Organizatorzy

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Justynowie.

II. Cele konkursu

 1. Popularyzacja matematyki jako królowej nauk.
 2. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 3. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego myślenia.
 4. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.
 5. Realizacja szkolnego projektu skupiającego się wokół obecności matematyki w różnych dziedzinach życia.

III. Rodzaj konkursu

 1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje różnorodne przedmioty: m.in.: matematykę, geografię, chemię, fizykę oraz plastykę i informatykę, a także wiedzę z zakresu literatury.
 2. Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie.

IV. Zasady konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I- VIII.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest:
 • klasy I-III – przygotowanie pracy plastycznej w formacie A4 lub A3 w formie origami na temat „Matematyczny świat wokół nas” (dopuszczalne kształty to koła, trójkąty, kwadraty);
 • klasy IV- VIII – przygotowanie prezentacji multimedialnej do hasła „Matematyka jest wszędzie”;

V. Uwagi

 1. Uczestnicy konkursu, którzy przygotowują pracę plastyczną wykonują ją własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich). Elementy pracy należy wykonać w technice origami płaskiej lub przestrzennej. Każdy uczestnik nadaje tytuł swojej pracy. Praca na odwrocie powinna zawierać imię i nazwisko autora.
 2. Prezentacje multimedialne powinny składać się z min. 8 slajdów i nawiązywać do tematu „Matematyka jest wszędzie”. Oprócz rysunków, ilustracji, fotografii powinny zawierać tekst będący uzasadnieniem tematu konkursu, zaś na ostatnim slajdzie imię i nazwisko autora.
 3. Prace plastyczne uczniowie klas I-III przekazują wychowawcą. Prezentacje uczniowie klas IV- VIII przesyłają do nauczyciela matematyki pani Kariny Kardas. Termin składania prac upływa 29 marca 2021 r.
 4. Prace konkursowe zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV- VIII.
 5. Komisję Konkursową powołuje organizator Konkursu.
 6. Do zadań Komisji należy: ocena prac pod względem: zgodności z tematem, kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik, walorów artystycznych i estetycznych oraz wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych.
 7. Rozstrzygnięcie konkursów, nastąpi w dniu podsumowania szkolnego projektu 31 marca 2020 r.
 8. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulamin.

REGULAMIN KONKURSU
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM

§ 1
Organizatorzy.

Organizatorami Konkursu DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie.

§ 2.
Cele konkursu.

 1. Promowanie wśród dzieci idei szacunku dla każdego użytkownika globalnej sieci oraz zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
 2. Upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci.
 3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

§ 3.
Kategorie konkursowe.

1. Kategoria I – uczniowie z klas I-III.

Temat zadania: DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM.

Uczniowie wykonują pracę plastyczną na papierze zawierającą hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.

Prace plastyczne formatu A4 winny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora i dostarczone do wychowawcy klasy.

Popuszcza się pracę wykonaną w programie graficznym (np. Canva, PiscArt, Pictochart, Prezi, Paint). Prace konkursowe dostarczamy do p. Katarzyny Jagiełło na adres e-mail: k.jagiello@justynow.edu.pl

2. Kategoria II – uczniowie z klas IV- VIII.

Temat zadania: DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM.

Uczestnicy konkursu realizują do wyboru: film, spot reklamowy, animację komputerową (czas trwania utworu – do 3 minut) lub infografikę, plakat, komiks w dowolnym programie graficznym (np. Canva, PiscArt, Pictochart, Prezi, Paint)

Prace konkursowe dostarczamy do p. Katarzyny Jagiełło na adres e-mail: k.jagiello@justynow.edu.pl
Prace muszą być oryginalne i nie mogą zawierać elementów chronionych prawami autorskimi.

§ 4.
Warunki uczestnictwa i tryb zgłaszania prac konkursowych.

 1. Organizatorzy dopuszczają prace zespołowe tylko w przypadku realizacji prac w kategorii II (maksymalnie dwóch uczniów).
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Twórcy prac konkursowych oświadczają, że są ich autorami i posiadają wszelkie prawa do dysponowania utworem i wszystkimi jego elementami. Ponadto oświadczają, że nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności wszystkich osób na niej widocznych oraz że osoby te, wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w Konkursie.
 4. Konkurs organizowany jest na szczeblu szkolnym.
 5. W celu rozstrzygnięcia szkolnego etapu Konkursu Dyrektor Zespołu powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która wybiera nie więcej niż trzy najlepsze prace konkursowe z odpowiedniej kategorii.
 6. Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawcy (kategoria I) lub przesłać na adres e-mail k.jagiello@justynow.edu.pl (kategoria II) do 14 II 2021 r.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 17 III 2021 r. na stronie internetowej szkoły

§ 5.
Komisja Konkursu.

Komisja konkursowa przyzna po 3 nagrody w każdej z kategorii Konkursu, kierując się zgodnością pracy z tematem Konkursu, walorami edukacyjnymi, poznawczymi i artystycznymi. Pod uwagę będzie brana ponadto pomysłowość, oryginalność, samodzielność i sprawność warsztatowa twórcy pracy konkursowej.

§ 6.

Podsumowanie Konkursu.

Wręczenie dyplomów w kategorii I odbędzie się na lekcjach zajęć komputerowych po 17 II 2021 r.

Uczniowie klas IV- VIII otrzymają wirtualne dyplomy i oceny z zajęć informatycznych.

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły oraz przedszkolaków do udziału w walentynkowym konkursie

„Zrób selfie z książką”

Wystarczy zrobić zdjęcie z ukochaną książką w tle i dostarczyć je z opisem (tytuł książki, imię i nazwisko, klasa) do 28 lutego 2021 r.
– klasy 1-3 oraz przedszkolaki wydrukowane zdjęcie osobiście do wychowawcy klasy
– klasy 4-8 przesłać na Teamsie do nauczyciela bibliotekarza Urszuli Kopeć.

Szczegóły konkursu dostępne na Librusie w ogłoszeniach, na Teamsie w zespole biblioteka.

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie.

Celem konkursu jest:
– Rozwijanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży.
– Popularyzacja książki i czytelnictwa.
– Promowanie talentów.

Zasady:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 1 pracę fotograficzną. Praca powinna być opatrzona na odwrocie informacją zawierającą dane:  tytuł książki, imię i nazwisko autora oraz klasę. Sposobów na wykonanie konkursowego zdjęcia jest mnóstwo i to w pełni pozostawiamy waszej wyobraźni: w przebraniu, z przyjaciółmi, rodziną… lub  tylko w towarzystwie książki.

Prace należy dostarczyć do 28 lutego klasy 1-3 wydrukowane zdjęcie osobiście do wychowawcy klasy. Klasy 4-8 przesłać na Teamsie do nauczyciela bibliotekarza Urszuli Kopeć.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów przewidywane jest na m-c marzec 2021 roku. O szczegółowym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni.

Oceny prac dokona jury biorąc pod uwagę jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac.

Prace zakwalifikowane do prezentacji przechodzą na własność organizatora.

Najciekawsze prace będą nagrodzone oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Dzień Pizzy

Drodzy uczniowie klas 1-3 BIBLIOTEKA SZKOLNA ma dla Was super propozycję
ZAPRASZAMY WAS DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach
Z OKAZJI PRZYPADAJĄCEGO 9 LUTEGO DNIA PIZZY

Bibliotekarze
podejmijcie wyzwanie i zbudujcie
z klocków Lego smakowitą Pizzę.
Regulamin konkursu oraz klauzula zgody zostaną przesłane w wiadomości.

Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego „Miś bohater książek i bajek”

Rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Plastyczny „Miś bohater książek i bajek” adresowany do uczniów klas I – VIII.
Cele konkursu:
• przybliżenie historii powstania pluszowego misia,
• inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych dzieci poprzez przedstawienie sylwetek misiów jako bohaterów literackich,
• kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
• rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej,
• kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.
Na konkurs napłynęło wiele ciekawych, pomysłowych i twórczych prac. Jury po długich naradach nagrodziło prace w kategoriach wiekowych:
klasy I-III:
I miejsce: –Natalia Poluszczyk (klasa II)
II miejsce – Zuzanna Lis (klasa III a)
III miejsce – Oliwia Dubowik (klasa I b), Katarzyna Kramek klasa II b Wyróżnienie: Maja Tokarczyk (klasa I a)

klasy IV- VIII
I miejsce – Gabriela Pełka (klasa VII b)
II miejsce – Olga Nowakowska (klasa IV a)
III miejsce – Nicola Brot (klasa VI b)
Wyróżnienia: Natalia Zawadzka (klasa VI a) i Barbara Gajos (klasa VIII).

Serdecznie gratuluję zwycięzcom! Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.
– Organizatorzy: Karolina Pilarska , Urszula Kopeć