Roczne sprawozdanie finansowe:

https://www.bip.andrespol.pl/262,sprawozdanie-finansowe-jednostek-budzetowych-i-instytucji-kultury-na-dzien-31-12-2020

                                                     DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szkolajustynow.pl/

Daty publikacji aktualizacji: 31.03.2021.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2010.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 31.03.2021.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

TEREŚCI NIEDOSTĘNE

Strona zawiera mapę dojazdu – mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych – zostaną one uzupełnione                    w najkrótszym czasie

Niektóre linki przekierowujące na zewnątrz serwisu zawierają treści niedostępne cyfrowo

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Niniejsze oświadczenie sporządzone dnia: 30 marca 2021 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 30 marca 2021 r.

Deklarację sporządzone na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

INFORMACJE ZWROTNE i KONTAKT:

W przypadku trudności z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia zapewnienie dostępności.

PROCEDURA WNIOSKO-SKARGOWA

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu informacji, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia    z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę      w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie,             ul. Łódzka 17, 95-020 Andrespol.

Dwukondygnacyjny budynek Szkoły znajduje się przy drodze powiatowej nr 3343                (ul. Łódzka). Wjazd na teren od ulicy Krótkiej do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny, utwardzony płytami ażurowymi. Parking nie posiada miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Teren przed Szkołą jest oświetlony.

Do budynku Szkoły prowadzi jedno wejście od strony ul. Krótkiej,  budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, wejście schodami (dwa stopnie). Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome                    i słabowidzące, brak również pętli indukcyjnych.

Budynek posiada także odrębne wejście dla oddziału przedszkolnego ulokowane w północno-zachodniej  części budynku. Jest ono wyposażone w podjazd dla osób korzystających              z wózków inwalidzkich. 

Ciągi komunikacyjne w budynkach i szerokość  drzwi są  przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma platform, pochylni            i windy.

Toalety wewnątrz budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

APLIKACJA MOBILNA

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.