KLAUZULA INFORMACYJNA

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie, ul. Łódzka 17, 95 – 020 Andrespol jako Administrator Pani/ Pana danych osobowych, informuje, iż:

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce oraz realizacji umów na podstawie:

a. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.,

b. ustawy o systemie oświatowej z dnia 7 września 1991 r.,

c. wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonej w treści zgody;

2) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonywania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania;

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1);

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8) nie będziecie Pan/ Pani podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu);

9) Szkoła stosuje na swoim terenie monitoring wizyjny, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, pracownikom oraz osobom trzecim przebywającym na terenie Szkoły. 10) Administrator powołał Inspektor ochrony danych: Karolina Student, e-mail: iod@andrespol.pl.