DRODZY RODZICE PIERWSZOKLASISTÓW!

Rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej to bardzo duża zmiana zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. By proces przystosowania się do nowej rzeczywistości przebiegał przyjemnie, warto się do tego przygotować.

DOBRE RADY

 • Podstawą jest pozytywne nastawienie. Szkołę można przedstawić, jako ciekawe miejsce nauki, różnorodnych wydarzeń urozmaicających życie szkolne, relacji koleżeńskich z nowo poznanymi dziećmi. Można powspominać zabawne sytuacje
  z czasów, gdy sami się uczyliśmy oraz przyjaźnie szkolne, które wtedy zawarliśmy;
 • Po wizycie w szkole można podpytać dziecka czy czegoś się boi, ma jakieś obawy. To może być pierwszym krokiem do rozwiania strachu i niepewności. Umiejętność słuchania pociechy i rozmawiania z nią na pewno zaprocentuje w przyszłości,
  a dodatkowo sprawimy, że w pierwszych dniach nauki dziecko poczuje się pewniej;
 • Zadaniem rodziców jest odpowiednie przygotowanie dziecka do nowych obowiązków. Wspólne ustalenie rozkładu dnia- podział na odrabianie lekcji, odpoczynek, aktywność fizyczną i wyznaczenie stałej godziny pójścia spać, zorganizuje dziecku i rodzicom czas;
 • Niezwykle istotne jest również to, by dziecko stawało się coraz bardziej samodzielne
  i odpowiedzialne. Ważne jest również, by rodzice nie wyręczali dziecka
  w czynnościach, z którymi samo potrafi dać sobie radę (wyniesienie śmieci, posprzątanie pokoju, niesienie własnego plecaka) to nie są rzeczy trudne. Ich realizacja buduje wiarę w siebie;
 • Aby zapał pierwszoklasistów nie minął szybko należy wspierać dziecko w odrabianiu prac domowych, wzmacniać w nim poczucie odpowiedzialności oraz wzbudzać ciekawość. Warto także pamiętać o tym, żeby oczekiwania rodziców szły w parze
  z możliwościami dziecka;
 • Można także przygotować miejsce do pracy. Zakup biurka lub wydzielenie miejsca do odrabiania lekcji, przygotowane wspólnie z dzieckiem, będzie dla niego wielką przyjemnością;

We wrześniu uczniowie klas pierwszych otrzymają darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Książki będą własnością szkoły wypożyczone zostaną z biblioteki na rok, każdemu dziecku. Materiały ćwiczeniowe będą przekazane bez obowiązku zwrotu.   

Jeśli wyrażą Państwo zgodę, to podręcznik z kartami pracy (ćwiczeniami) do religii – „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, wyd. Świętego Wojciecha, Poznań zamówi nauczyciel religii na początku roku szkolnego.

Załączamy także listę podstawowych przyborów szkolnych, o zakup, których prosimy:

 • do piórnika: 2 ołówki, klej w sztyfcie, nożyczki (zaokrąglone końce), linijka, gumka, temperówka, kredki ołówkowe;
 • do tornistra: zeszyty – 2 w kolorowe trzy linie (do języka polskiego 32 kartkowy i języka angielskiego 16 kartkowy) i 2 w kratkę 32 kartkowe (do matematyki i religii), 2 podpisane teczki papierowe na gumkę, patyczki do liczenia;
 • na zajęcia plastyczno-techniczne: farby plakatowe (12 kolorów); plastikowy kubek na wodę, pędzelek mały i duży, plastelina (12 kolorów),
  2 bloki rysunkowe (biały i kolorowy A4), 2 bloki techniczne (biały
  i kolorowy A4), papier kolorowy (tzw. wycinanka A4), pastele, bibuła
  w czterech kolorach, 1 opakowanie mokrych chusteczek, mazaki, klej w tubce typu MAGIC, 2 rolki papierowych ręczników;
 • obuwie sportowe (z białą podeszwą) w worku z tkaniny do pozostawienia w szatni;
 • na zajęcia sportowe: biała koszulka z krótkim rękawem, czarne lub granatowe  spodenki, getry.

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane!

Z poważaniem:

Marta Zięba i Marta Pach- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Justynowie na rok szkolny 2022/2023.

Lista dzieci  zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. Andrzejczyk Jan  
 2. Banach Franciszek           
 3. Białek Zuzanna                
 4. Dudek Szymon                
 5. Dziewulska Hanna           
 6. Eljasiewicz Mikołaj
 7. Kamińska Zofia               
 8. Kępka Miłosz                  
 9. Kłos Milena                     
 10. Kolasa Julia                     
 11. Kononienko Melania                 
 12. Krauze Mateusz               
 13. Krawul Antoni                 
 14. Krzemiński Konstanty     
 15. Kucharski Aleksander     
 16. Melnyk Kirił                    
 17. Mikulski Jakub                
 18. Najder Irma                     
 19. Trzaska Aniela                 
 20. Turek Zofia                      
 21. Ustuner Dawid                
 22. Więckiewicz Hanna         
 23. Wojtysiak Julian              
 24. Żentak Igor  

* Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres e-mail: szkola.justynow@edu.andrespol.pl

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JUSTYNOWIE

Podstawa prawna:

Postanowienia ogólne

 1. Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się na wolne miejsca na podstawie wniosku rodziców (załącznik nr 1).
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres: (spjustyn@wp.pl) wniosek (załącznik nr 1) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji (załącznik nr 2).
 3. Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Justynowie corocznie składają na kolejny rok szkolny potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej (załącznik nr 6) w tym oddziale w wyznaczonym terminie.

Zasady rekrutacji

 1.  Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola nie przekracza liczby miejsc wolnych
  w oddziałach przedszkolnych o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor.
 2. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych
  w oddziałach przedszkolnych o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby wniosków o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu złożonych przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków.

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

 1. Do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Justynowie  przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat zamieszkałe w obwodzie szkoły,
  w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.
 2. Dzieci 5 letnie i młodsze mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zapewnieniu miejsc dla dzieci 6 letnich.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6 letnie potem 5 letnie.
 4. Kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna stosuje następujące kryteria:
  – wielodzietność rodziny kandydata,
  – niepełnosprawność kandydata,
  – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  -objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze).
 5. Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria samorządowe.

Termin rekrutacji

 1. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz
  w roku w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji (załącznik nr 2).
 2. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej
  w Justynowie przebiega zgodnie z załączonym harmonogramem (załącznik nr 2)
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła Podstawowa w Justynowie nadal będzie dysponować miejscami w oddziałach przedszkolnych, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, zgodnie z terminem podanym w harmonogramie rekrutacji (załącznik nr 2).

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia odwołania.
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor.
 6. Od decyzji dyrektora można odwołać się do Sądu.

Załącznikami do regulaminu są dokumenty (wzory):

 • Wniosek przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 1)
 • Harmonogram przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 2)
 • Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 3)
 • Obowiązek informacyjny do przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 4)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5)
 • Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej (załącznik nr 6)

Justynów, 26 lutego 2021

Dokumenty do pobrania: