Lista dzieci przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Justynowie na rok szkolny 2021/2022.

Liczba wszystkich miejsc w przedszkolu: 50

Liczba złożonych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: 29

Liczba wolnych miejsc: 21

Lista dzieci  przyjętych  uszeregowana w kolejności alfabetycznej:

 1. Andrzejczyk Oliwia
 2. Chałupka Filip
 3. Chodak Jakub
 4. Chorąży Szymon
 5. Ciesielski Leon
 6. Dałek Kacper
 7. Danielewicz Julia
 8. Drzewiecki Stanisław
 9. Dubowik Antoni
 10. Duda Mikołaj
 11. Duda Patrycja
 12. Duda Szymon
 13. Filich Leon
 14. Gabryniewski Jan
 15. Gadek Wiktoria
 16. Gębicki Jan
 17. Jadwiszczak Karolina
 18. Jankowski Jakub
 19. Jaskuła Tytus
 20. Kocański Szymon
 21.  Kozłowska Barbara
 22. Maciaszczyk Tomasz
 23. Makowicz Maja
 24. Małaczek Jakub
 25. Małyszko Błażej
 26. Małyszko Oliwier
 27. Markiewicz Lena
 28. Mazurkiewicz Marcelina
 29. Mazurkiewicz Miłosz
 30. Mazurkiewicz Nikola
 31. Molsa Anna
 32. Mosińska Stefania
 33. Palos Wiktoria
 34. Piekarski Maksymilian
 35. Pluszczyk Lena
 36. Przewoźniak Krystian
 37. Rajczyk Blanka
 38. Rątczak Zuzanna
 39. Rokuszewska Maja
 40. Samecki Alan
 41. Sęk Kazimierz
 42. Sowińska Nadia
 43. Stefaniak Hanna
 44. Trzeciak Zofia
 45. Ustuner Julia
 46. Wiktorowicz Joanna
 47. Wojtczak Ewa
 48. Wojtysiak Bartłomiej
 49. Zaborska Kinga
 50. Zbróg Oliwia

Lista rezerwowa:

 1. Krzemiński Antoni
 2. Rosiak Amelia

Lista dzieci nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Justynowie na rok szkolny 2021/2022.

 1. Kłos Milena
 2. Łajs Julia
 3. Najder Irma
 4. Olczak Jakub
 5. Rachwalska Antonina
 6. Żentak Igor

Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Justynowie na rok szkolny 2021/2022.

Liczba wszystkich miejsc w przedszkolu: 50

Liczba złożonych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: 29

Liczba wolnych miejsc: 21

Lista dzieci  uszeregowana w kolejności alfabetycznej:

 1.  Chodak Jakub
 2. Dubowik Antoni
 3. Duda Mikołaj
 4. Duda Szymon
 5. Gębicki Jan
 6. Jankowski Jakub
 7. Jaskuła Tytus
 8. Kocański Szymon
 9.  Kozłowska Barbara
 10. Małyszko Błażej
 11. Mazurkiewicz Marcelina
 12. Mazurkiewicz Nikola
 13. Molsa Anna
 14. Mosińska Stefania
 15. Palos Wiktoria
 16. Rajczyk Blanka
 17. Rątczak Zuzanna
 18. Sęk Kazimierz
 19. Stefaniak Hanna
 20. Trzeciak Zofia
 21. Wojtczak Ewa

Lista rezerwowa

 1. Krzemiński Konstanty
 2. Rosiak Amelia

Lista dzieci niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
 im. Jana Brzechwy w Justynowie

 1. Kłos Milena
 2. Łajs Julia
 3. Najder Irma
 4. Olczak Jakub
 5. Rachwalska Antonina
 6. Żentak Igor

* Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres e-mail: spjustyn@wp.pl

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JUSTYNOWIE

Podstawa prawna:

Postanowienia ogólne

 1. Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się na wolne miejsca na podstawie wniosku rodziców (załącznik nr 1).
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres: (spjustyn@wp.pl) wniosek (załącznik nr 1) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji (załącznik nr 2).
 3. Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Justynowie corocznie składają na kolejny rok szkolny potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej (załącznik nr 6) w tym oddziale w wyznaczonym terminie.

Zasady rekrutacji

 1.  Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola nie przekracza liczby miejsc wolnych
  w oddziałach przedszkolnych o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor.
 2. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych
  w oddziałach przedszkolnych o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby wniosków o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu złożonych przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków.

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

 1. Do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Justynowie  przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat zamieszkałe w obwodzie szkoły,
  w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.
 2. Dzieci 5 letnie i młodsze mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zapewnieniu miejsc dla dzieci 6 letnich.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6 letnie potem 5 letnie.
 4. Kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna stosuje następujące kryteria:
  – wielodzietność rodziny kandydata,
  – niepełnosprawność kandydata,
  – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  -objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze).
 5. Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria samorządowe.

Termin rekrutacji

 1. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz
  w roku w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji (załącznik nr 2).
 2. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej
  w Justynowie przebiega zgodnie z załączonym harmonogramem (załącznik nr 2)
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła Podstawowa w Justynowie nadal będzie dysponować miejscami w oddziałach przedszkolnych, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, zgodnie z terminem podanym w harmonogramie rekrutacji (załącznik nr 2).

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia odwołania.
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor.
 6. Od decyzji dyrektora można odwołać się do Sądu.

Załącznikami do regulaminu są dokumenty (wzory):

 • Wniosek przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 1)
 • Harmonogram przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 2)
 • Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 3)
 • Obowiązek informacyjny do przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 4)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5)
 • Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej (załącznik nr 6)

Justynów, 26 lutego 2021

Dokumenty do pobrania: