* Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres e-mail: szkola.justynow@edu.andrespol.pl

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI im. JANA BRZECHWY W JUSTYNOWIE

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 tj.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)
 • Uchwała Nr XIX/187/16 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 lutego 2016r w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym.
 • Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Andrespol z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Andrespol na rok szkolny 2024/2025.

Postanowienia ogólne

 1. Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się na wolne miejsca na podstawie wniosku rodziców.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres: (szkola.justynow@edu.andrespol.pl ) wniosek w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie składają na kolejny rok szkolny dokument pn. Potwierdzenie woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku 2024/2025 w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Zasady rekrutacji

 1.  Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola nie przekracza liczby miejsc wolnych
  w oddziałach przedszkolnych o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor.
 2. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych
  w oddziałach przedszkolnych o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby deklaracji o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu złożonych przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków.

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

 1. Do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie  przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat zamieszkałe w obwodzie szkoły, w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.
 2. Dzieci 5 letnie i młodsze mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zapewnieniu miejsc dla dzieci 6 letnich.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6 letnie potem 5 letnie.
 4. Kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2023 poz. 900 tj.):
  a. wielodzietność rodziny kandydata,
  b. niepełnosprawność kandydata,
  c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e.  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

(kryterium b – e dokument potwierdzający – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173).


f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

(dokument potwierdzający – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – art. 150 ust. 2 pkt 1 ppkt. c) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe );


g. objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze)

(dokument potwierdzający – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy ( Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700, 2140).

Ww. dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego lub wyciągu z dokumentu (art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (art. 150 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe).

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość  – 10 punktów

 • Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria samorządowe, określone w Uchwale Nr XIX/187/16 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 lutego 2016r w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym.
 • Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty/oświadczenia, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium, eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku.

Termin rekrutacji

 1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie odbywa się raz w roku i w terminach określonych w Zarządzeniu nr 10/2024 Wójta Gminy Andrespol z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Andrespol na rok szkolny 2024/2025.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie nadal będą wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, zgodnie z terminami określonymi w powyższym zarządzeniu.

Procedura odwoławcza

 1. Procedurę odwoławczą prowadzi się na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2023 poz. 900 tj.)
 2. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor.
 7. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Dane osobowe

1.   Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres określony w prawie oświatowym oraz zgodnie z terminami dotyczącymi archiwizacji.

2.   Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Załącznikami do regulaminu są dokumenty (wzory):

 • Wniosek przyjęcia do przedszkola
 • Oświadczenia stanowiące załączniki do wniosku
 • Harmonogram przyjęcia do przedszkola
 • Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola
 • Obowiązek informacyjny do przyjęcia do przedszkola
 • Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej

Justynów, 21 lutego 2024.

Dokumenty do pobrania:


Harmonogram naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/25, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1Potwierdzanie woli korzystania z opieki przedszkolnej w roku szkolnym 2023/24, złożone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2022/23od 01.03.2024
do  05.04.2024 r.
2Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 01.03.2024
do 05.04.2024 r.
od 08.05.2024
do 15.05.2024 r.
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
do 19.04.2024 r.do 18.05.2024 r.
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
23.04.2024 r.22.05.2024 r.
5Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 24.04.2024
do 01.05.2024 r.
od 23.05.2024
do 27.05 2024 r.
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
06.05.2024 r.29.05.2024 r.

Uwaga:

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie wówczas, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Potwierdzenie woli składa się po zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia w terminie od 24.04.2024 do 01.05.2024r.

Obowiązek informacyjny dołącza się do wniosku o przyjęcie.