Harmonogram naboru do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/22, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym.

Zgodnie z art. 133 ustawy prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 oraz 2021 r. poz.4) – „Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie”.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1234
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 8 marca do 31 marca 2021 r.od 16 sierpnia  do 20 sierpnia 2021 r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 09 kwietnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych16 kwietnia 2021 r.24 sierpnia 2021 r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 16 kwietnia  do 30  kwietnia 2021 r.od 24 sierpnia do 26 sierpnia 2021 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
10 maja 2021 r.27 sierpnia 2021 r.


Dokumenty do pobrania:Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres e-mail: spjustyn@wp.pl