Szanowni Rodzice,
informujemy, że nabór uczniów do klas I na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w terminie:
1 marca 2024r. – 5 kwietnia 2024r.

Formularze do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej (poniżej).

Prosimy o pobranie odpowiednich druków – zamieszczono dwa rodzaje:

  • dla dzieci z obwodu szkoły – druk – „Zgłoszenia Ucznia”
  • dla dzieci spoza obwodu szkoły – druk – „Wniosek o przyjęcie Ucznia” wraz z załącznikami

* Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres e-mail: szkola.justynow@edu.andrespol.pl


Harmonogram naboru do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/24, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym.

Zgodnie z art. 133 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2023, poz. 900 tj.) – „Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie”.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1234
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.2024 – 05.04.2024 r.08.05.2024 – 15.05.2024 r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do  19.04.2024 r. do 18.05.2024 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych23.04.2024 r.22.05.2024 r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia20.04.2024 r. – 01.05.2024 r.23.05.2024 – 27.05.2024 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
06.05.2024 r.29.05.2024 r.


Dokumenty do pobrania:

Potwierdzenie woli składa się w terminie 24.04.2024 r.-01.05.2024 r.

Obowiązek informacyjny należy załączyć do karty zgłoszenia lub wniosku.