PLAN PRACY SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2021/2022

Plan uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, wnioski i zalecenia wynikające z  nadzoru dyrektora, Łódzkiego Kuratora, organów pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019, priorytety pracy szkoły uwzględniające specyfikę pracy w czasie trwania rozbudowy, realizację projektu unijnego i realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

CELE:

1. Poprawa jakości i efektywności pracy szkoły poprzez wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, realizację projektu unijnego, rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.

2. Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie wychowania, kształcenia i opieki poprzez wychowanie do wartości, rozwijanie demokracji, samorządności i wolontariatu w szkole, edukację patriotyczną, regionalną i europejską oraz upowszechnianie czytelnictwa.

3. Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, kształtowanie kultury osobistej uczniów, promocję zdrowego stylu życia oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci.

4. Wzmacnianie pozycji szkoły w środowisku lokalnym poprzez zacieśnianie współpracy z rodzicami, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku oraz usprawnienie przepływu informacji.

5. Doskonalenie organizacji i zarządzania szkołą.

ZadanieSposób realizacji OdpowiedzialniTermin realizacji
Wdrażanie nowej podstawy programowej.● Przypomnienie treści nowej podstawy programowej.
● Zapoznanie uczniów i rodziców z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z podstawy programowej i programu nauczania, zasadami oceniania, itd.
● Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych adekwatnie do celów określonych w nowej podstawie programowej, zgodnie z wybranym programem nauczania i własnym planem pracy,
● Indywidualizowanie pracy z uczniami w związku z ich różnymi potrzebami i możliwościami,
● Udzielanie bieżącego wsparcia oraz zorganizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
● Dokonywanie ewaluacji własnej pracy, monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej, ocenianie przydatności wykorzystywanych narzędzi dydaktycznych,
● Współpraca z rodzicami (informowanie o postępach, dokumentowanie współpracy z rodzicami, inne).
Dyrektor
wszyscy nauczyciele
wrzesień
cały rok szkolny
Wspieranie nowoczesnych form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w celu umożliwienia osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi, rozwijanie jego kreatywności, przedsiębiorczości, samodzielności i innowacyjności. ● Poszukiwanie i wdrażanie nowych, innowacyjnych metod pracy, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych, metod opartych na neurodydaktyce i nauczaniu przez doświadczenie.
● Wzbogacenie bazy dydaktycznej w zakresie umożliwiającym stosowanie nowatorskich metod nauczania.
● Upowszechnianie stosowania nowoczesnych technologii na lekcjach.
● Realizacja programów własnych, udział w projektach zewnętrznych w celu kreowania przedsiębiorczości uczniów.
● Planowanie wycieczek i przedsięwzięć wspierających realizację treści programowych.
● Stosowanie elementów oceniania kształtującego przygotowującego uczniów do uczenia się przez całe życie.
● Indywidualizacja pracy na lekcjach.
Zapewnienie wszystkim uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiedniego wsparcia.
Wszyscy nauczycieleCały rok szkolny